hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ou-LM-OSZP-2020/003082-Lo

 

Žiadosť doručená od Lesy SR, š.p. Odštepný závod Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11, Liptovský Hrádok, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcelách KN-C 9934/6 v k.ú. Východná.