hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/002390-Lo

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) zverejňuje prijaté Oznámenie o výrube krovia a drevín, doručeného dňa 03.02.2020 od Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany. Výrub drevín sa bude konať v zmysle „Zákona o vodách 364/2004 Z. z. - §48, §49“ v období 15.2.2020-31.2.2021 v prietočnom profile toku Malatínka, k.ú Malatíny. Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.