hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/002319

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) zverejňuje prijaté Oznámenie o výrube brehových porastov, doručeného dňa 31.01.2020 od SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany. Výrub porastov sa bude konať v zmysle „Zákona o vodách 364/2004 Z. z. - §48, §49“ a zákona o povodniach Z.Z.7/2010 §36. v mimovegetačnom období od február 2020 do marec 2025 v kú. Liptovský Ján, Kráľova lehota, Východná, Liptovský Ondrej, Konská, Jakubovany, Okoličné, Smrečany,Žiar, Hybe.
Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.