hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ou-LM-OSZP-2020/00176

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) zverejňuje prijatú žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k súhlasu na výrub drevín a cestnej zelene podľa osobitných predpisov t.j.  v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, z dôvodu búrania konštrukcie starého mosta s ev. č. D1-229 nad cestou II/537 v križovatke Podbanské v k.ú. Liptovský Peter, doručenej dňa 1.6.2020 od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody 6, 810 05, Bratislava  na parcelách č. KN-C 4447/27, 4447/21, 4448/28, 4448/29, 4448/30, 4448/31, 4448/32, v k.ú Liptovský Peter.

Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.