hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/8201-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Renáty Brtáňovej, ul. 1. Mája č. 141, 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 pism. d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, na parcele č. KN-C 972/4, 972/7, 972/19 a 972/20, k. ú. Liptovský Ján. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.