hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-BY-OSZP/2020/000357/SEB

Žiadateľ: Ľubomír Podstavek, Pšurnovice 55, 014 01 Bytča
Vec: Žiadosť o výrub drevín na pozemku s parc.č.1874 k.ú. Veľká Bytča


Jedná sa o výrub 8 ks listnatých drevín (dub) z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozenia plánovanej výstavby RD

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď:


písomne na adresu:
· Okresný úrad Bytča, OSŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča

alebo elektronicky (s autorizovaným elektronickým podpisom) na adresu:
, resp.

v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.