Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BY-OSZP/2020/000212/Cur

12.02.2020

Žiadateľ: Mešter Peter, Pšurnovice 268, 014 01 Bytča

Vec: Žiadosť o výrub drevín na pozemku s parc.č. KNC 158 k.ú. Pšurnovice

Jedná sa o výrub 7 ks drevín (smrekov) napadnutých kôrovcom z dôvodu prerezávky a ozdravenia porastu