Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BY-OSZP/2020/000168/Cur

14.02.2020

Žiadateľ: Emília Sedláková, Hrabové 140, 014 01 Bytča

Vec: žiadosť o výrub drevín na pozemku s parc.č. 691/4 v k.ú. Hrabové v extraviláne obce

Jedná sa o 5 ks bystrická slivka a 1 ks Jaseň.

Dôvod výrubu: zlý zdravotný stav a možné zranenie osôb