Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Žilina

OU-ZA-OSZP1-2020/011962/Drn

28.01.2020 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2020/010019/Bra

27.01.2020 Žiadosť: súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods.(5) zák. č. 543/2002 vo veci: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik), od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom"

Žiadateľ: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zastúpení emPulse s.r.o., Revolučná 10, 010 01 Žilina