Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Dolný Kubín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy