Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Nitra

OU-NR-OSZP1-2020/011065

23.01.2020 Vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade – odstránenie tŕstia a náletových drevín – na parcele č. 1512/1 v k. ú. Bruty vedenej ako vodná plocha, v súvislosti s obnovou jej funkčnosti - Agrofarma Budmerice

OU-NR-OSZP1-2020/011043

23.01.2020 Povolenie výnimky na vjazd a státie motorovými vozidlami, v časti chráneného územia – CHKO Ponitrie, z dôvodu výkonu údržby elektrických vedení - EKOREM, s.r.o.