Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Chránené nerasty

Zoznam chránených nerastov a ich spoločenskú hodnotu uvádza príloha č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 213/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyhlášku MŽP SR č. 213/2002 Z. z. nájdete na JASPI