hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/10212-Pa

Žiadosť Márie Trnkovej, Červená Hora 1649/81, 963 01 Krupina o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcelách č. KN-E 10633 (KN-C 10621/75), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie buď písomne na adresu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo elektronicky bez autorizácie podľa osobitného predpisu na adresu: erika.pajunkova@minv.sk s potrebou doplnenia v zmysle § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.