hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-LM-OSZP-2019/07181-Pa

Žiadosť Ing. Martina Gašperčíka, Agátová 485/10, 031 04 Liptovský Mikuláš o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. na výrub 1 ks dreviny (smrek obyčajný) rastúceho na parcele č.KN-C 11259/1, druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina, extravilán obce Pribylina.