hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2019/00397-Pa

Zabezpečenie ochrany biotopu chráneného druhu živočícha hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) a tetrova hoľniaka (Lyrurus tetrix) v lesných porastoch č. JPRL 111a, 111b, 111c, 112, 122a1, 122a2, 123a, 123b1, 123b2 a 124a, 124b, 124c v LHC Liptovský Mikuláš, LC Liptovský Mikuláš 2, ktorých obhospodarovateľom sú Majitelia pôdy - Pozemkové spoločenstvo Smrečany, 032 05 Smrečany, IČO 36142867.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie buď písomne na adresu Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993,  031 01 Liptovský Mikuláš, alebo v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo elektronicky bez autorizácie podľa osobitného predpisu na adresu: erika.pajunkova@minv.sk s potrebou doplnenia v zmysle § 19 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní.