hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Informácie

  

Oznámenie o termíne skúšok odbornej spôsobilosti:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov oznamuje, že skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov sa bude konať dňa :

  

25. júna 2024 (utorok) o 9:00 hod.

 

 

Žiadatelia o skúšku odbornej spôsobilosti sa môžu zúčastniť skúšky len na základe prijatej pozvánky.
Žiadame záujemcov o znovuoverenie skúšky, aby si žiadosť podali aspoň 2 mesiace pred uverejneným termínom skúšky.

Upozorňujeme, že mnohí v čase skúšky už nemajú platný preukaz.

Novela zákona o správnych poplatkoch publikovaná v Zbierke zákonov pod č. zákona 286/2012 Z.z. s účinnosťou od 1.10.2012. Z hľadiska činnosti Sekcie geológie a prírodných zdrojov sú relevantné najmä zmeny v novelizačných bodoch 63. až 68. (Stiahnuť novelu, pdf, 147 kB)

 

Oznámenie o termíne preškolenia z odbornej spôsobilosti:

 

14. mája 2024 (utorok)

 

Odborne spôsobilá osoba je na základe výzvy ministerstva povinná zúčastniť sa preškolenia každých päť rokov od dátumu skúšky alebo od dátumu vykonania posledného preškolenia.

 

Oznámenie

Vážení držitelia geologických oprávnení, dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že na základe zákona č. 147/2017 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov bude s účinnosťou od 1. júla 2017 zrušená povinnosť povinného (paušálneho) zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2006 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. pre držiteľov a žiadateľov o vydanie geologického oprávnenia v medziach geologického zákona.

 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že uvedenou novelou geologického zákona nebola zrušená povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora pre subjekty, ktoré spĺňajú podmienky zápisu podľa ustanovení zákona č. 315/2006 Z. z.

 

Informácie týkajúce sa štátnej geologickej správy, dokumenty na stiahnutie a žiadosti o vydanie geologických oprávnení:

 

Oznámenie o zmene výšky správnych poplatkov:

Účinnosťou zákona č. 530/2023 Z. z. došlo od 1. apríla 2024 k zmene - zvýšeniu sumy správnych poplatkov v Sadzobníku správnych poplatkov (pdf, 465,03 kB)

Odporúčania:

Pečiatky:

Prieskumné územia:

Žiadosti:

Záverečné správy: