hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zosuvy a iné svahové deformácie

Jeden z najvýznamnejších prejavov exogénnych geodynamických procesov nielen u nás, ale v celej strednej Európe, predstavujú svahové deformácie. Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku nachádza 21 190 svahových deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % rozlohy Slovenska. Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií majú zosuvy, ktorých bolo zaregistrovaných 19 104, a ktoré predstavujú celkovo 90,2 % všetkých registrovaných svahových deformácií. Svahové deformácie ohrozujú 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. a III. triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km plynovodov, 291 km vodovodov a takmer 30 000 pozemných stavieb. (1)

1. Jánová, V.; Liščák, P.. Slovensko 2010: Rok havarijných zosuvov

Mapový server Svahových deformácií (ŠGUDŠ)

Atlas máp stability svahov Slovenskej republiky

Odporúčania

 

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029)

Uznesením vlády SR č. 8 zo dňa 7. januára 2021 bol schválený strategický dokument na riešenie problematiky svahových deformácií v období rokov 2021 až 2029 „Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)“.

Program určuje ciele, aktivity a opatrenia na postupné znižovanie a odstraňovanie nežiaducich účinkov svahových deformácií a na zabránenie vzniku škôd na majetku obyvateľov v postihnutých oblastiach. Riešenie svahových pohybov vyžaduje systematickú identifikáciu, registráciu a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií a na lokálnej úrovni ich geologický prieskum, monitorovanie a následnú sanáciu. Týmito geologickými prácami sa dosiahne vyššia stabilita porušených území a budú eliminované riziká ohrozenia obyvateľov a ich majetku. Program definuje aj odhadované finančné prostriedky potrebné na riešenie problematiky zosuvov na území Slovenskej republiky.

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029) (pdf, 3,59 MB)

Na úrovni Ministerstva životného prostredia SR boli aktualizované zoznamy svahových deformácií odporúčaných na riešenie o novovzniknuté rizikové svahové deformácie.

Aktualizácia zoznamov svahových deformácií v Programe prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 – 2029) (pdf, 412,45 kB)

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020)

Program bol schválený Uznesením vlády SR č. 738 z 18. decembra 2013

Z dôvodu rýchlo sa meniacej situácie v oblasti svahových deformácií a splnenia podmienok oprávnenosti aktivít projektov predkladaných v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovalo materiál „Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia.“

Program bol schválený Uznesením vlády SR číslo 248/2018 z 23. mája 2018

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) – aktualizácia (pdf, 3,05 MB)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhodnotilo plnenie programu v informatívnom materiáli "Správa o plnení Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020)", ktorý vláda Slovenskej republiky vzala na vedomie na rokovaní dňa 21. apríla 2021.

Správa o plnení Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 - 2020) (pdf, 633,34 kB)