hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Ou-LM-OSZP-2020/006091-Lo

 

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v súlade ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane prírody a krajiny“ v príslušných gramatických tvaroch) zverejňuje oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov t.j. v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach na základe žiadosti ENVIGEO, a.s. Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica, z dôvodu sanácie a odstraňovania dôsledkov havárie odkaliska č.2 Dúbrava na parcelách Kn-C 1589/1, 1605, 1611/3, 1612, 1951, 1993, 1994, 1995, 2910/4, 2973, 3002, 3003/1, 3003/2 v k.ú. Svätý Kríž, KN-C- 443, 444, 446/3, 449/4, 449/5, 473/1, 473/2, 474/1, 474/3, 475/1, 485/1, 486/1, 495, 555, 556 v k.ú. Galovany.

Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.