hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zonácia Muránskej planiny sa stáva realitou

ilustračný obrázok

Vláda dnes schválila nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo. Dnešným rozhodnutím vlády sa Národný park Muránska planina po národných parkoch Slovenský raj a Pieniny stane tretím, ktorý prešiel náročným procesom zonácie.

Schválením zonácie NP Muránska planina sa stanovili jasné pravidlá využívania územia, ktoré zároveň podporia zachovanie prirodzených procesov na jeho významnej časti a zabezpečí sa priaznivý stav predmetov ochrany, ktorými sú prioritné biotopy európskeho a národného významu, biotopy druhov rastlín i živočíchov európskeho a národného významu. Nariadenie vlády bude účinné od  1. októbra 2022.

Prijatím nariadenia vláda spravila tiež krok pre ochranu symbolu slovenských hôr, hlucháňa hôrneho. Práve pre nedostatočnú ochranu tohto druhu Súdny dvor Európskej únie v júni vyhovel žalobe Európskej komisie proti Slovensku a konštatoval porušenie smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Podľa štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) Michala Kiču, ktorý materiál predložil na rokovanie vlády,vyhlásením zón a ochranného pásma NP Muránska planina sa Slovensko snaží odvrátiť hrozbu sankcií zo strany Európskej komisie. Oblasť Muránskej planiny je totiž významnou súčasťou jadrovej časti populácie tohto druhu.

Celková výmera národného parku a ochranného pásma sa síce zníži, ale výrazne sa rozšíri bezzásahová zóna, ktorá je kľúčová práve z hľadiska biotopov hlucháňa hôrneho. Výmera zóny A s piatym stupňom ochrany sa zvýši zo súčasných 2 619 hektárov na 7 621,94 ha. V zóne B na výmere 4901,52 ha bude platiť štvrtý stupeň ochrany, v zóne C na výmere 5987,79 ha bude platiť tretí stupeň a v zóne D na výmere 4,80 ha bude platiť druhý stupeň ochrany. V ochrannom pásme bude v zásade platiť druhý stupeň ochrany, s výnimkou iných chránených území a ich ochranných pásiem, na ktorých platí vyšší stupeň ochrany podľa osobitných predpisov.

Príprava zonácie Muránskej planiny sa intenzívne rozbehla po nástupe nového vedenia MŽP SR a vyvolala diskusiu odbornej aj laickej verejnosti. Dotknuté obyvateľstvo vyslovilo najmä obavy zo zníženia zamestnanosti a príjmov obyvateľov predmetného regiónu. Ministerstvo tieto obavy rozptýlilo s argumentmi, že vyhlásenie NP Muránska planina a jeho zón vytvorí podmienky pre zvýšenie atraktívnosti územia, čo je predpokladom jeho zväčšenej návštevnosti. Zvýši sa dopyt po ubytovaní, lokálnych službách a súvisiacich produktoch. Pripomienky vznesené verejnosťou po zverejnení zámeru sa popri odborných podkladoch zohľadnili a pretavili do vládou schváleného nariadenia vlády.

V záujme podpory zamestnanosti vláda uložila envirorezortu, aby vytváral predpoklady pre rozvoj udržateľných foriem mäkkého turizmu a stimuláciu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v dotknutých okresoch.

Takáto podpora sa už čoskoro stane realitou. Výzva na predkladanie projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR, komponentu č.5 Adaptácia na zmenu klímy, ktoré podporia rozvoj mäkkého turizmu v regióne, je už uzatvorená. Po vyhodnotení žiadostí bude možné začať s realizáciou vybraných projektov v regióne NP Muránska planina vo výške takmer 8 miliónov EUR.

Schválená zonácia národného parku je len prvým krokom na ceste k transformácii regiónu Muránskej Planiny. Okrem už spomínaných zámerov financovaných z plánu obnovy, Správa národného parku tiež finalizuje prípravu ďalších rozvojových projektov, pričom sa sústredí na kostrovú turistickú infraštruktúru, ako návštevnícke centrá, záchytné parkoviská či turistické trasy. Cieľom reformy popri výraznom zvýšení ochrany prírody je vytvoriť aj podmienky na návrat mladých ľudí do regiónu a zvýšenie kvality života v obciach okolo národného parku.