hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelená linka pomáha pri odpadových vodách

ilustračný obrázok

Loga MZP OPKZP SAZP a EU

Občania sa môžu na Zelenú linku ministerstva životného prostredia obrátiť s podnetmi, ktoré sa týkajú poškodzovania ochrany vôd. Časté sú podnety k znečisteniu podzemných vôd, vodných tokov, jazier, nefunkčných čistiarní odpadových vôd, nelegálneho vypúšťania žúmp, či nelegálnych vodných stavieb. Zelená linka za rok 2021 eviduje 188 podnetov z tejto oblasti. Viac ako 60 podnetov z nich sa týka nesprávneho nakladania s odpadovými vodami.

Zelená linka každý podnet monitoruje až po jeho vyriešenie, komunikuje s občanmi, aj predstaviteľmi príslušných orgánov. Priebežne zvyšuje aj environmentálne povedomie občanov v tejto dôležitej oblasti. Cieľom Zelenej linky je vzdelávať občanov a vyriešiť environmentálne podnety, aby sa minimalizoval možný dopad na životné prostredie.

V septembri tohto roku bol na Zelenú linku ministerstva životného prostredia nahlásený podnet zo zvolenského okresu. Podozrenie sa týkalo obce Dubové, kde hneď niekoľko domov na jednej ulici údajne nelegálne vypúšťa odpadové vody. Zelená linka na základe podnetu kontaktovala odbor životného prostredia na Okresnom úrade vo Zvolene. Okresný úrad skontroloval situáciu na celej ulici. Majitelia domov boli upozornení na správne nakladanie s odpadovými vodami a zároveň vyzvaní, aby do 14 dní predložili doklady o odvoze odpadových vôd. Jednej z domácností, ktorá tak neučinila, bola udelená pokuta.

Odpadové vody majú negatívny vplyv nielen na kvalitu vodných zdrojov, ale aj na celý ekosystém. Nedostatočne čistená odpadová voda môže spôsobiť rozsiahle problémy, od lokálneho úhynu rýb, až po všeobecné problémy, ohrozujúce celé ekosystémy, zdroje pitnej vody a tým aj ľudské zdravie.

Európska únia (EÚ) dbá na ochranu a zlepšovanie kvality vody, a taktiež eviduje narastajúce problémy so zhoršenou kvalitou vodných zdrojov, spôsobenou mnohými faktormi. EÚ ešte v roku 2000 prijala rámcovú smernicu o vode, ktorá stanovuje vysoké normy kvality vody pre rieky, jazerá, podzemnú vodu a pobrežné vody. Najväčšie zdroje znečistenia, akými sú komunálne odpadové vody, dusičnany z poľnohospodárstva, sú predmetom ďalších smerníc EÚ. Ich snahou je zamedziť znečisteniu priamo pri zdroji.

Podnety súvisiace s environmentálnymi priestupkami, či porušovaním ochrany zvierat môžu obyvatelia Slovenska nahlasovať Zelenej linke telefonicky na číslo 0800 144 440 alebo mailom na adresu . Telefonická linka funguje v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00. Zelená linka je súčasťou Národnej environmentálnej služby NP.