hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila zoznam zraniteľných oblastí

ilustračný obrázok

Zoznam oblastí s vysokou koncentráciou dusičnanov vo vodách z poľnohospodárskej výroby sa rozšíri na 1 395 obcí. Vládny kabinet schválil revíziu zraniteľných oblastí, ktorá vyplynula z povinnosti zapracovať dusičnanovú smernicu EÚ do slovenskej legislatívy. Dôvodom úpravy je lepšia ochrana vôd. Revíziu vypracovali výskumné inštitúcie Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) – Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav, v roku 2020.

Zoznam zraniteľných oblastí bol aktualizovaný naposledy v roku 2017, zahŕňal 1344 lokalít. Súčasná revízia vyradila zo zoznamu 121 obcí, kde nebolo zaznamenané znečistenie dusičnanmi alebo nutrientami. Naopak, do zoznamu pribudlo 172 zraniteľných oblastí, vrátane 15 obcí Žitného ostrova. Ide o Bernolákovo, Tureň, Bodíky, Dobrohošť, Gabčíkovo, Horný Bar, Kvetoslavov, Kyselica, Ňárad, Pataš, Rohovce, Sap, Šamorín, Vojka nad Dunajom a Vrakúň. Po revízii sú všetky obce patriace do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov zaradené do zoznamu zraniteľných oblastí. Dôvodom je zabrániť eutrofizácii povrchových vôd, ale aj vysokým koncentráciám dusičnanov v podzemných vodách v katastrálnych územiach obcí. V zraniteľných oblastiach platia prísnejšie podmienky pre skladovanie a aplikáciu hnojív.
Revízia zraniteľných oblastí bola pravidelne konzultovaná v rámci medzirezortnej skupiny, ktorej súčasťou boli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Agrárnej komory Slovenska.

Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd, alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l -1, alebo v blízkej budúcnosti môže byť táto hranica prekročená.

Smernica o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov vychádza zo zákona o vodách. Smernica tiež ustanovuje povinnosť najmenej každé štyri roky revidovať zoznam zraniteľných oblastí.