hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V okolí Bratislavy pribudne prírodná rezervácia Vydrica prístupná verejnosti. Svoj program starostlivosti má už aj Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na juhovýchodnom cípe Slovenska

ilustračný obrázok

Najkrajšie a najhodnotnejšie lesy Bratislavského lesoparku dostanú náležitú ochranu. Vládny kabinet dnes schválil nariadenie, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia (PR) Vydrica. Iniciátorom vyhlásenia prírodnej rezervácie (PR) Vydrica boli občianski aktivisti a Magistrát Bratislavy už v roku 2013. Súčasné vedenie ministerstva životného prostredia (MŽP) začalo po doručení upraveného návrhu v apríli 2021 pripravovať kroky pre úspešné zavŕšenie tejto iniciatívy v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Okresným úradom Bratislava, bratislavským magistrátom, ale tiež vlastníkmi, resp. správcom lesných pozemkom – Mestskými lesmi v Bratislave, Lesmi SR a občianskymi združeniami. Návrh na vyhlásenie PR Vydrica a jej ochranného pásma predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. februára 2022.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja patria Mestské lesy v Bratislave medzi najnavštevovanejšie lesy na Slovensku. V čase pandémie koronavírusu ich návštevnosť naďalej rastie. „Náležitá ochrana týchto obľúbených a pre Bratislavu nenahraditeľných lesov musí byť prioritou štátnych inštitúcií. Nezastupiteľné miesto v tomto procese majú občianske iniciatívy, ktoré nám pomáhajú presadzovať verejný záujem, chrániť prírodu a životné prostredie. Rovnako aj spolupráca s dotknutými subjektmi bola v procese vyhlasovania prírodnej rezervácie Vydrica veľmi dobrá,“ zdôraznil minister Ján Budaj.

Vyhlásením PR Vydrica dôjde k zvýšeniu stupňa ochrany vymedzením zóny A s najprísnejším 5. stupňom ochrany na lesných pozemkoch vo výmere 450,31 ha, čo predstavuje 93,13 % výmery navrhovanej PR Vydrica. Zóna B so 4. stupňom ochrany má výmeru 33,18 ha prevažne na lesných pozemkoch, čo predstavuje 6,87 % výmery navrhovanej PR Vydrica. Ochranné pásmo PR Vydrica má výmeru 97,75 ha a platí v ňom 4. stupeň ochrany.

PR Vydrica je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a čiastočne sa prekrýva s tromi územiami európskeho významu. Ide o územie európskeho významu Vydrica (SKUEV0388), územie európskeho významu Homoľské Karpaty (SKUEV0104) a územie európskeho významu Vydrica (SKUEV1388).Ťažba dreva bude na území prírodnej rezervácie vylúčená. Naopak, možnosť voľného pohybu návštevníkov, a to aj mimo turistických chodníkov bude zachovaná, a to s rovnakými obmedzeniami, aké platia už dnes na území Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. Voľný pohyb osôb, na rozdiel od lesného hospodárstva, nemá v tomto území preukázateľne negatívny vplyv na priaznivý stav lesných spoločenstiev, a preto nie je nevyhnutné ho aktuálne obmedzovať. Tieto podmienky nie sú uvedené v nariadení vlády, ale budú zverejnené ku dňu účinnosti nariadenia vlády prostredníctvom Okresného úradu v sídle kraja Bratislava, ktorý vydá zoznam vyhradených miest. Na území PR bude tiež možné v prípade preukázania potreby a na základe výnimky z príslušných ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny regulovať, resp. znižovať početnosť premnoženej raticovej zveri, predovšetkým diviakov, ktorých populácia na území Bratislavy a CHKO Malé Karpaty v posledných rokoch enormne vzrástla.

Vláda SR dnes schválila aj Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Medzibodrožie na roky 2022 – 2051.

Zo spolu 41 chránených vtáčích území, ktoré sú súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, schválil doteraz vládny kabinet 20 programov starostlivosti o tieto CHVÚ. Dnešným dňom pribudne Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ)Medzibodrožie na roky 2022 – 2051.

CHVÚ Medzibodrožie je výnimočnou lokalitou na Východoslovenskej nížine so zachovanými úsekmi riek, lužných lesov, lúk a pasienkov či pieskových dún. Na výmere vyše 33 tisíc ha poskytuje ochranu 37 vtáčím druhom prevažne poľnohospodársky využívanej krajiny. Majú tu zastúpenie kaňa popolavá, čorík čierny, čorík bahenný, beluša veľká, chochlačka bielooká, výrik lesný či kalužiak červenonohý.

CHVÚ Medzibodrožie bolo vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 26/2008 Z. z., ktorou sa určili tzv. zakázané činnosti predovšetkým na poľnohospodárskej pôde. Charakter obmedzení, ktoré na tomto území platia už od roku 2008, tu umožňuje hospodárenie s určitými obmedzeniami. Na poľnohospodárskej pôde ide predovšetkým o zákaz aplikovania priemyselných hnojív, pesticídov, ale tiež zmeny druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu. Stanovuje sa tiež časové obmedzenie mechanizovaného kosenia trvalých trávnych porastov v období 3 mesiacov – od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu. Bez realizácie týchto opatrení by vzácne vtáčie druhy nemali možnosť prežiť.