hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Unikátny vtáčí raj získal program starostlivosti

ilustračný obrázok

Vládny kabinet schválil program starostlivosti pre jedno z najvýznamnejších ornitologických území v strednej Európe – Chránené vtáčie územie Senianske rybníky v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny. Pozorovatelia zaznamenali v tejto lokalite 295 druhov vtákov, z toho 135 druhov je preukázateľne hniezdiacich. Program starostlivosti o vtáčí raj predložil na rokovanie vlády SR minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja Senianske rybníky patria k najteplejším a zároveň najsuchším územiam Slovenska. Horúce letá, chladné zimy a pomerne náhle prechody medzi ročnými obdobiami dávajú tejto oblasti charakter územia so subkontinentálnou klímou. Senianske rybníky ležia v povodí Laborca a sú zásobované vodou z riečky, ktorá vyteká z Morského oka vo Vihorlate. Srdcom lokality je rybničná sústava a rôzne typy mokradí – močiare, kanály, podmáčané lúky, či staré ramená potokov, ale tiež veľké plochy zachovalých lúk a pasienkov.

„Vtáčí raj je magnetom pre milovníkov prírody nielen zo Slovenska, ale z celej Európy. Program starostlivosti umožní chrániť lokalitu a zároveň rozvíjať turizmus,“ zdôraznil minister Budaj.
Program starostlivosti stanovuje ciele ochrany pre 11 vtáčích druhov – brehára čiernochvostého, bučiaka veľkého, chavkoša nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, čoríka bahenného, šabliarky modronohej, beluše veľkej, volavky purpurovej a beluše malej.

Program prináša ciele ochrany, manažmentové opatrenia a odhady finančných prostriedkov na ich realizáciu. Pre vytvorenie vhodných hniezdnych podmienok pre kalužiaka červenonohého sa odporúča presadiť tzv. letnenie rybníkov v národnej prírodnej rezervácii – to znamená ich vypustenie počas celého vegetačného obdobia. Program tiež vylučuje aplikáciu chemických látok vo vodných a mokraďových biotopoch, ako aj aplikáciu chemických hnojív a pesticídov.

Rybníky vyžadujú údržbu a rekonštrukciu s cieľom zlepšiť vodný režim. Mokrade boli odvodnené melioračnými kanálmi a potrebujú obnovu či revitalizáciu. Manažment mokradí zahŕňa prehlbovanie, odbahňovanie zazemnených mokradí, kosenie a odstraňovanie vegetácie, či odstraňovanie kríkov. Odhadované náklady na realizáciu opatrení v zmysle programu starostlivosti predstavujú cca 1,38 mil. eur na obdobie 30-tich rokov a financované budú predovšetkým z európskych zdrojov.

Chránené vtáčie územie Senianske rybníky bolo vyhlásené 1. novembra 2009. Územie má výmeru 2 668 hektárov. Svoj domov tu majú rôzne druhy sťahovavého vtáctva. Senianske rybníky sú aj významnou každoročnou migračnou zastávkou pre žeriavy popolavé.