hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň životného prostredia si pripomíname už 50 rokov

ilustračný obrázok

„Je len jedna Zem“ - presne pod týmto heslom sa od 5. do 16. júna 1972 konala vo švédskom Štokholme prvá konferencia OSN o životnom prostredí. Konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešenia problémov životného prostredia. Účastnícke krajiny vôbec po prvý raz deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a dohodli sa na založení programu OSN pre životné prostredie – UNEP. Významné výročie prelomovej konferencie si pripomenie aj Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho rezortné organizácie, ktoré pri tejto príležitosti pripravili pre verejnosť viacero podujatí. Počas nedele bude zároveň bezplatné vstupné pre všetkých návštevníkov Národnej ZOO v Bojniciach, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Minister životného prostredia Ján Budaj počas Konferencie OSN o udržateľnom rozvoji, ktorá sa aktuálne koná v Štokholme vyzdvihol prínos Programu OSN pre životné prostredie. Ten sa podľa neho stal počas piatich dekád svojej existencie tvorcom a garantom mnohých kľúčových environmentálnych dohovorov. „Právo na ochranu životného prostredia a pravdivé informácie o ňom musí byť spoločné pre všetkých,“ podotkol vo svojom príhovore Budaj. Práve globálne environmentálne dohody podľa neho prispeli k tomu, že Slovensko bolo schopné pozdvihnúť svoje životné prostredie a nasmerovať krajinu smerom k udržateľnosti.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) od posledného Svetového dňa životného prostredia uskutočnil viacero krokov dôležitých pre životné prostredie na Slovensku. Medzi takéto kroky patrí reforma národných parkov, vďaka ktorej sa bude na území národných parkov ochrana prírody konečne nadradená nad ostatné záujmy. Zaviedlo sa zálohovanie jednorazových nápojových obalov. V týchto dňoch sa počet vrátených obalov blíži k 200 miliónov kusov.

Počas uplynulého roka MŽP riešilo aj staré environmentálne záťaže. V spolupráci s Ministerstvom vnútra SR odstránilo sudy s nebezpečnými PCB látkami z lokality Ošipáreň v areáli bývalých chemických závodov Chemko Strážske. Rovnako tak MŽP zahájilo čistenie gudrónových jám v Predajnej, ktoré sú pozostatkom spracovávania ropy bývalým štátnym podnikom. Počas tohto roku zároveň plánuje spustiť výzvy na energetickú obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti SR, v rámci ktorých bude pripravených 500 miliónov eur, z ktorých bude zabezpečená energetická obnova pre 30-tisíc domov.

Okrem samotného Svetového dňa životného prostredia si MŽP 5. júna pripomína aj založenie Zelenej linky MŽP. Ide o linku prvého kontaktu, kde mladí odborníci, právnici a prírodovedci prijímajú a preverujú podnety občanov v oblasti envirokriminality, znečisťovania životného prostredia, ale aj týrania zvierat, či poskytovania informácií o životnom prostredí. Od svojho založenia Zelená linka zaevidovala 4 484 podnetov. Za posledný rok pracovníci Zelenej linky prijali celkovo 2125 podaní, 988 z nich bolo podnetov a 1 137 žiadostí o informácie.

Najväčšie zastúpenie - 225 - majú podnety, ktoré sa týkajú odpadového hospodárstva. Medzi nimi dominuje problematika čiernych skládok a podozrenia z nezákonného nakladania s odpadmi. V oblasti prírody eviduje 201 podnetov. K frekventovaným patria aj podozrenia na výruby bez príslušného povolenia, či sťažnosti na nadmerné odlesňovanie. V rámci problematiky ovzdušia bolo zaevidovaných 107 podnetov. Ďalších 172 podnetov sa týkalo vodného hospodárstva. Časté boli hlásenia vypúšťania odpadových vôd a iných látok do vodných tokov, nelegálne trativody, ale aj znečisťovanie a kontaminácie pôdy. V rámci ochrany zvierat a živočíchov súviselo množstvo podnetov s podozrením z týrania zvierat, zanedbanou starostlivosťou o zvieratá, nálezmi mŕtvych, alebo zranených zvierat a živočíchov, či stretov s nimi. Zvierat sa celkovo týkalo 204 podnetov. Pri zvyšných 79 išlo najmä o podnety, ktoré nesúviseli s činnosťou Zelenej linky.

MŽP v posledných mesiacoch pripravilo aj reformu nakladania so stavebným odpadom, ktorá výrazne zníži skládkovanie a naopak zvýši využívanie odpadu zo stavieb. Ďalším dôležitým dokumentom z dielne envirorezortu je aj Koncepcia vodnej politiky, ktorú ministri schválili 1.júna ako aj reforma krajinného plánovania smerujúca do medzirezortného pripomienkového konania.

Medzinárodný deň životného prostredia oslávia aj príspevkové organizácie MŽP. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR), Národná zoologická záhrada v Bojniciach, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) a Environmentálny fond.

 

Prehľad podujatí rezortných organizácií MŽP pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia:

 

3.6.2022
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP): Festival Zeme
9:00 – 13:00 Premietanie filmov z videotéky SAŽP
Miesto: Múzeum SNP, Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica.

3. - 5.6.2022
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ): Vzdelávacie aktivity v Záhrade SMOPAJ, ktorá sa zapojí do Víkendu otvorených parkov a záhrad. Vzdelávanie pre širokú verejnosť sa zameriava na oblasti geológie, botaniky a poznávanie živočíchov, ktoré sa vyskytujú v blízkosti ľudských obydlí, alebo priamo v nich.

4.6.2022
Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie: Návšteva mladých ambasádorov klímy, spojená so vzdelávacími aktivitami v teréne, na území CHVÚ Ostrovné lúky. Prostredníctvom praktických ukážok budú mladí ambasádori skúmať problematiku úbytku biodiverzity v poľnohospodárskej krajine kvôli klimatickej zmene a diskutovať o nej budú s odborníkmi zo SAŽP. Aktivita je súčasťou spoločného programu Green Foundation a BROZ.
Miesto: SEV Dropie, Kolárovská 888/55, Zemianska Olča.

5.6.2022
Národná ZOO Bojnice: Edukačný stánok v priestoroch bojnickej ZOO, zameraný na vzdelávanie návštevníkov o biodiverzite, vedomostné kvízy pre deti aj dospelých, zásady slušného správania sa pri pobyte v prírode či správneho nakladania s odpadmi.
Miesto: Zoo Bojnice, Zámok a okolie 939/6,Bojnice.

6.6.2022
Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP Dropie: Workshop pre pedagógov v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom v Dunajskej Strede, zameraný na podporu biodiverzity školských areálov.
Miesto: Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica Biskupa Kondého 136/10, Dunajská Streda

7.6.2022
Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR): Prezentácia biotopu Klinského rašeliniska, spojená s pomocou pri manažmente rašeliniska pre študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne a Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove.
Miesto: CHKO Horná Orava Klinské rašelinisko, obec Klin.

9.6.2022
Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR): Environmentálne vzdelávanie a výchova žiakov materskej školy v Štefanove nad Oravou, zameraná na oblasť botaniky a poznávanie rastlín.
Miesto: Materská škola Štefanov nad Oravou, Hlavná 127, Štefanov nad Oravou.

10.6.2022
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (Smopaj): Environmentálne vzdelávanie pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne.
Miesto: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186, Dolný Kubín.

14.6.2022
Environmentálny fond: Návšteva žiakov Základnej školy s materskou školou zo Suchej nad Parnou recyklačného strediska pre nápojové obaly, spojená s environmentálnym vzdelávaním.
Miesto: Recyklačné stredisko, Coburgova 84, Trnava.