hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko uzatvára kruh - obehovým hospodárstvom ku konkurencieschopnosti, ekoinováciám a udržateľnosti

ilustračný obrázok

Zástupcovia Európskej komisie, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) dnes predstavili výstupy projektu „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v Slovenskej republike“. Tie obsahujú odporúčania a návrhy konkrétnych krokov smerom k udržateľnej výrobe a spotrebe prostredníctvom využitia ekonomických nástrojov, zelenému stavebnému sektoru, ukončeniu plytvania s potravinami a lepšiemu nakladaniu s ostatným bioodpadom. Projekt finančne podporila Európska únia.

Ministerstvo životného prostredia SROECD      

Cieľom projektu, ktorý sa začal realizovať v októbri 2020, bolo vypracovanie analýz a konkrétnych odporúčaní pre obehové hospodárstvo na Slovensku. Dôvody pre jeho vznik zhrnul minister životného prostredia Ján Budaj: „Nekonečné plytvanie potravinami a materiálom vyčerpáva zdroje našej planéty. Cestovná mapa obehového hospodárstva umožní, aby Slovensko dalo druhú šancu druhotným surovinám. Spotrebúvame viac prírodných zdrojov, ako nám vie poskytnúť naša Zem. Nadbytočne produkujeme odpad a spotreba neustále narastá. Slovenská ekonomika je lineárna – namiesto recyklovania najmä užívame a zahadzujeme na skládku. Presadili sme však viaceré pozitívne zmeny. Triedime biologicky rozložiteľný komunálny odpad, zálohujeme a skončili sme s niektorými jednorazovými plastami. Celková zmena ekonomického modelu je ale neľahká úloha, a preto verím, že odporúčania OECD nám pomôžu na ceste k obehovému hospodárstvu."

Mario Nava, generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem uvádza, že „Obehové hospodárstvo je jedným z kľúčových prvkov Európskej zelenej dohody. DG REFORM podporuje Slovenskú republiku a ďalšie členské štáty pri prechode na obehové hospodárstvo zdieľaním osvedčených postupov a zabezpečením európskeho prístupu. Prechodom na obehové hospodárstvo môže Slovenská republika zvýšiť svoju produktivitu zdrojov a efektívnosť využívania prírodných zdrojov, dosiahnuť úspory nákladov a vytvoriť pracovné miesta.”
Alain de Serres, úradujúci riaditeľ direktoriátu OECD pre životné prostredie konštatuje, že Slovenská republika pracuje na tom, aby prijala pevný záväzok k prechodu na obehové, udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2040. OECD podporuje tieto snahy prostredníctvom analytickej práce a procesu konzultácií so zainteresovanými stranami, ktoré vytvorili základ pre tvorbu národnej cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo. „Náš report poskytuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré možno začleniť do cestovnej mapy a implementovať vo viacerých prioritných oblastiach. Dúfam, že po prijatí bude cestovná mapa nápomocná pri urýchlení prechodu na obehové hospodárstvo a efektívnejšie využívanie zdrojov. OECD je pripravené podporovať tento proces aj v budúcnosti,“ podčiarkol Alain de Serres.

Obehové hospodárstvo je komplexná téma, ktorá sa týka celkového fungovania našej ekonomiky. Tento projekt bol zameraný na konkrétne priority, aby bolo možné vypracovať detailné analýzy a  poskytnúť špecifické odporúčania. Potreba podporiť na Slovensku vznik ekoinovácií, zodpovedné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a uvedomelé spotrebiteľské správanie bola základom pre vznik analýzy v oblasti udržateľnej výroby a spotreby so zameraním na ekonomické nástroje.

Prioritou je tiež sektor stavebníctva najmä pre jeho ekonomický význam a dekarbonizačný potenciál. Cieľom Slovenska a Európskej únie je zníženie skládkovania stavebného odpadu a zvýšenie využívania druhotných surovín. Výzvou pre Slovensko je aj zníženie skládkovania bioodpadu a plytvania potravín. Pre zodpovednejšie nakladaniu s prírodnými zdrojmi a zlepšeniu kvality pôdy bola vybraná aj táto prioritná oblasť. Odporúčania majú pomôcť napríklad k využitiu potenciálu živín obsiahnutých v bioodpade.

OECD, MŽP SR a Európska Komisia predstavili na pôde Úradu vlády SR finálny report, ktorý obsahuje odporúčania a národnú cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo. Následnej diskusie o obehovom hospodárstve sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Nathalie Bergerová, riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre štrukturálne reformy Európskej komisie, zodpovedná za podporu reforiem v členských štátoch, na podujatí uviedla, že dobre zvolené a dobre implementované reformy premosťujú priepasť medzi našimi ambíciami a tým, ako ich dosiahnuť. Táto reforma prispeje k dosiahnutiu klimaticky neutrálneho hospodárstva a efektívnemu využívaniu zdrojov, čím sa dosiahne trvalo udržateľný rast v súlade s Európskou zelenou dohodou.

Ministra Jána Budaja zastúpil na podujatí štátny tajomník Michal Kiča, ktorý zdôraznil najmä potrebu spolupráce všetkých zainteresovaných strán pre uskutočnenie tak dôležitej transformácie ekonomiky, akým je prechod na obehové hospodárstvo.

Projekt bol financovaný Európskou úniou prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a realizovaný OECD v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre podporu štrukturálnych reforiem. Na priorite „stavebníctvo“ pracovala navyše aj medzinárodná konzultačná spoločnosť Trinomics a na priorite potraviny a bioodpad zase Wageningen University & Research.

Viac informácií o projekte a jeho výstupoch nájdete na webe MŽP SR:
https://www.minzp.sk/obehove-hospodarstvo/cestovna-mapa/