hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Samosprávy zo Žitného ostrova sa zapojili do tvorby Akčného pánu

ilustračný obrázok

Príprava Akčného plánu ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov je plnom prúde. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), sekcia vôd vypracovala vstupnú správu spolu s analýzou problémov, ktorá je základom pre návrh konkrétnych opatrení na dlhodobú a efektívnu ochranu kvality podzemnej vody CHVO Žitný ostrov. Dokumenty boli prezentované na konferencii predstaviteľom dotknutých samospráv, okresných úradov, úradov verejného zdravotníctva, vodárenských spoločností, poľnohospodárskych a priemyselných prevádzok, pôsobiacich na území Žitný ostrov. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva a regionálneho rozvoja, ako aj rezortných organizácií MŽP SR.

Zámerom konferencie je prediskutovať navrhované ciele a opatrenia a zabezpečiť účastníkom možnosť aktívne participovať na špecifikácii konkrétnych opatrení akčného plánu. Východiskom pre diskusie bolo kritické zhodnotenie súčasnej situácie vo všetkých oblastiach spravovania v území Žitného ostrova – súčasné právne predpisy, implementácia vodného plánu Slovensko, stav informačných systémov a prepojenie monitorovacích systémov, administratívne postupy pri schvaľovaní územno-plánovacej dokumentácie, programu sanácií, plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií, až po analýzu stavu a úrovne environmentálneho povedomia laickej verejnosti.

Za posledné roky rezort ministerstva životného prostredia vyvíjal maximálne úsilie v oblasti ochrany zdrojov podzemných vôd Žitného ostrova. Konkrétne snahy MŽP SR sa odzrkadľujú aj v nastavení finančnej podpory z Environmentálneho fondu, ako aj nastavenia priorít Programu Slovensko. Výzva Envirofondu na rok 2022 stanovila ako prioritu podporu projektov v obciach do 2 000 obyvateľov v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Základným strategickým dokumentom pre spracovanie Akčného plánu je Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá stanovuje nadradenosť verejného záujmu ochrany vôd pri územnom plánovaní, vyhlasovaní nových a prehodnocovaní aktuálnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov nad ostatnými záujmami. Využitie zdrojov pitnej vody a ochranných pásiem pre zásobovanie obyvateľstva má prioritu pred iným využitím (napr. ako stavebných pozemkov).