hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rieka Slaná: Pokračuje intenzívna kontrola kvality vôd a prijímajú sa ďalšie opatrenia

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho rezortné organizácie intenzívne pokračujú v monitoringu vôd a v príprave analýz a návrhov pre zabezpečenie nápravy poškodenia rieky Slaná. Zriadenie Medzirezortného krízového štábu napomáha lepšej koordinácii prác na revitalizácii vodného toku, ochrane obyvateľstva, obnovy riečnych ekosystémov a zdolaniu príčin vzniku mimoriadnej situácie. Kľúčovým opatrením však naďalej ostáva zastavenie vytekania banských vôd do rieky. Doteraz vykonané opatrenia prispeli síce k jeho výraznému zníženiu, avšak nepodarilo sa ho zastaviť v úplnom rozsahu. MŽP a jeho organizácie sú pripravené aj naďalej napomáhať Ministerstvu hospodárstva SR (MH), štátnemu podniku Rudné bane a banským orgánom v tejto snahe.

Naďalej pokračujú odbery vzoriek vôd zo studní v bezprostrednej blízkosti rieky Slaná. Postupy pri odberoch vzoriek sa metodicky upravujú a zintezívňujú. Prednostu okresného úradu Rožňava a starostov dotknutých obcí o tom dnes informovalo Ministerstvo životného prostredia SR spoločne s Ministerstvom zdravotníctva SR. Metodiku výberu studní (granularitu a mechanizmus) pripravili odborníci z Výskumného ústavu vodného hospodárstva. Takto navrhnutým mechanizmom budú odobraté a analyzované ďalšie vzorky z desiatok studní v povodí rieky Slaná. Práve v studniach v blízkosti toku by sa prípadná kontaminácia vôd ukázala ako prvá. Výber vzoriek bol určený tak, aby pochádzali zo studní na začiatku obce, v strede a aj na konci obce, teda minimálne z 3 zdrojov vo vzdialenosti od 100 do 300 metrov. Tieto studne sú vzdialené 10, 30 a 100 metrov od koryta rieky Slaná, čím sa zabezpečí maximálna reprezentatívnosť prieskumu. Kvalita vôd vo vodárenských zdrojoch, teda pitná voda dodávaná obyvateľom prostredníctvom vodovodov priamo do domácností, je zabezpečená, keďže tieto nie sú vystavené žiadnemu riziku kontaminácie. Minister životného prostredia Ján Budaj je v priebežnom kontakte s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., okrem priebežného monitoringu koncentrácie znečistenia, vypracúva analýzu najlepších technologických postupov potrebných pre zabezpečenie obnovy pôvodného stavu povrchových vôd. Odborné analytické materiály vypracúva aj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra a Slovenský hydrometeorologický ústav. Ďalšie kroky vedúce k revitalizácii však môže Ministerstvo životného prostredia podniknúť až po zastavení vytekania banských vôd do koryta rieky Slaná. MŽP si preto vyžiadalo aj komplexnú informáciu Ministerstva hospodárstva SR o doteraz prijatých opatreniach na zabránenie vytekaniu banských vôd do koryta rieky Slaná a analýzu ich efektivity.

Minister životného prostredia po dohode s ministrom vnútra, za účelom prijímania návrhov opatrení na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia, zriadil Medzirezortný krízový štáb. Za jeho členov sú určení zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, rezortných organizácií MŽP SR a MH SR, ako aj miestnej štátnej správy. Prizývané budú aj ďalšie subjekty a experti.

MŽP bude o svojich krokoch v riešení mimoriadnej situácie na rieke Slaná naďalej pravidelne informovať verejnosť a rovnaké kroky navrhne aj ostatným rezortom.