hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP SR na sťažnosť Únie miest Slovenska premiérovi na blížiacu sa povinnosť upravovať odpad pred skládkovaním

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do predbežného pripomienkového konania riešenie v súvislosti s povinnosťou upravovať komunálny odpad pred skládkovaním, ktoré bude akceptovateľné a realizovateľné pre všetky zúčastnené strany. MŽP SR rokuje s Úniou miest Slovenska, so zástupcami samospráv, prevádzkovateľmi skládok a ďalšími dotknutými subjektmi. MŽP SR však odmieta šírenie paniky zo strany Únie miest Slovenska.

MŽP SR pripravuje nariadenie o poplatkoch, ktoré výrazne zvýhodní mestá, obce a prevádzkovateľov, ktorí sa poctivo pripravovali na svoje zákonné povinnosti. Nebude však zbytočne trestať tých, ktorí čakajú na to, pokým získajú povolenia na prípravu zariadení na mechanicko-biologickú úpravu odpadov pred skládkovaním.

Rovnako tak MŽP SR pripravuje reformu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Slovensko potrebuje moderný a transparentný zákon, ktorý nemôže okresať právo verejnosti aktívne vstupovať do konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výzvou pri príprave návrhu zákona o EIA je jeho skĺbenie so stavebným zákonom a zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Iba správne fungujúca súhra týchto zákonov pomôže Slovensku zdynamizovať regulačné a povoľovacie procesy, aj čo sa týka výstavby spracovateľských kapacít na mechanicko-biologickú úpravu odpadov pred skládkovaním. Zároveň pomôže aj v boji s klimatickou krízou a zabezpečí dostatočnú ochranu prírody.

Povinnosť triedenia odpadov pred skládkovaním nie je nová. V minulosti sa však nedostatočne uplatňovala. Na žiadosť miest, obcí a prevádzkovateľov sa účinnosť povinnosti úpravy odpadu pred skládkovaním už raz presunula, a to dokonca o 2 roky, z 1. januára 2021 na 1. januára 2023. Navyše, MŽP SR dostalo v tejto veci formálne oznámenie, tzv. „infringement“ zo strany Európskej komisie (EK). Stanovisko EÚ je jasné - európska legislatíva je záväzná pre všetky členské štáty a je nevyhnutné ju dodržiavať. Znižovanie objemu skládkovania a najmä jeho biologickej zložky je obzvlášť dôležité aj kvôli klimatickej kríze.