hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Podmienky pre skládkovanie komunálnych odpadov sa sprísnia od januára 2024

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do legislatívneho procesu návrh vyhlášky, ktorou sa posunie povinnosť úpravy zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládkach odpadov z 1. januára 2023 na 1. januára 2024. MŽP SR zároveň pripravuje ďalšie legislatívne zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu a znížia skládkovanie komunálnych odpadov.

Podľa ministra Jána Budaja cieľom pripravovaných zmien je odstrániť nedostatky, na ktoré Slovensko upozornila Európska komisia vo formálnom oznámení za nesprávnu aplikáciu smernice Rady o skládkach odpadov a smernice o odpade. „Predstavili sme riešenie, ktoré je akceptovateľné a realizovateľné pre samosprávy, prevádzkovateľov skládok a ďalšie subjekty v odpadovom hospodárstve. Chceme dostať Slovensko do 21. storočia, medzi vyspelé krajiny, kde skládkovanie je poslednou a najmenej využívanou možnosťou nakladania s odpadom,“ zdôraznil minister Budaj.

Návrh vyhlášky MŽP SR umožňuje skládkovať zmesový odpad, ktorý neprešiel úpravou do 1. januára 2024. Výnimka v tomto návrhu vyhlášky sa týka, tak ako doteraz, iba zmesového odpadu. Po zavedení úpravy zmesových odpadov od 1. januára 2024 bude pre obce a mestá jednoduchšie zabezpečiť úpravu zmesových odpadov, aby negatívne vplyvy tohto odpadu na životné prostredie po skládkovaní boli čo najnižšie. Vyhláška je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 28. novembra 2022. MŽP SR neskôr vyhodnotí vznesené pripomienky a po vyhlásení v zbierke zákonov nadobudne účinnosť 1. januára 2023.

Z iniciatívy ministra Budaja vznikla pracovná skupina, ktorá bude dohliadať, ako sa zberové spoločnosti pripravujú na povinnosti upravovať zmesový komunálny odpad pred jeho uložením na skládkach odpadov.

Povinnosť triedenia odpadov pred skládkovaním nie je nová. V minulosti sa však nedostatočne uplatňovala. Jedným z dôvodov boli aj zdĺhavé regulačné a povoľovacie procesy výstavby spracovateľských kapacít na mechanicko-biologickú úpravu odpadov. MŽP SR v tejto súvislosti pripravuje reformu posudzovania vplyvov na životné prostredie (zákon o EIA). Výzvou pri príprave návrhu zákona o EIA je jeho skĺbenie so stavebným zákonom a zákonom o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Iba správne fungujúca súhra týchto zákonov pomôže Slovensku zdynamizovať regulačné a povoľovacie procesy, ktorý zároveň bude garantovať právo verejnosti aktívne vstupovať do konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Kľúčová je tiež väčšia kontrola nad výkonom ochrany životného prostredia na úradoch. MŽP SR v súčasnosti nemá plnú manažérsku kontrolu nad fungovaním okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie. MŽP SR pripravilo legislatívnu zmenu, ktorá odčlení odbory starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch spod rezortu vnútra. Vznikne tak špecializovaná miestna štátna správa, ktorú budú vykonávať obvodné a krajské úrady životného prostredia.

Predstavené riešenia ocenil prezident Únie miest Slovenska a primátor mesta Trenčín Richard Rybníček. „Chcem sa poďakovať ministrovi Jánovi Budajovi a tiež ministerstvu životného prostredia. Túto informáciu sme prijali s úľavou, pretože má veľký význam pre mestá a obce hlavne v súvislosti so skládkovaním
odpadov. Zároveň prosím Ministerstvo vnútra SR, aby pomohlo ministerstvu životného prostredia upratať kompetencie a dostať pod kontrolu odbory starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch,“ podčiarkol Rybníček.

MŽP SR zároveň pripravilo nariadenie o poplatkoch, ktoré po zavedení úpravy zmesových odpadov výrazne zvýhodní mestá a obce, ktoré dôsledne triedia komunálne odpady. Samosprávy s vysokou mierou vytriedenia komunálnych odpadov z domácností a znižujúcou mierou množstva zmesového, teda nevytriedeného odpadu, budú mať nižšie náklady na úpravu zmesového odpadu po jej zavedení. Právna norma je v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 28. novembra 2022, neskôr ju MŽP SR predloží na schválenie vláde SR.