hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Od podpisu Memoranda o porozumení medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom uplynulo 21 rokov

ilustračný obrázok

Zlepšenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií či aplikovanie spoločných stratégií starostlivosti o mokrade pozdĺž trojhraničného pásma. Aj s týmito zámermi bolo 30. augusta 2001 v  Židlochoviciach na Morave podpísané Memorandum o porozumení medzi Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva Rakúskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Českej republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Podpis memoranda bol dôležitým krokom k neskoršiemu vytvoreniu trojstrannej ramsarskej lokality a Trilterálnej ramsarskej platformy dôležitej pre harmonizovanú starostlivosť a spoluprácu organizácií jednotlivých štátov na manažmente mokradí v zahraničí.

Súčasťou memoranda bola aj dohoda na pravidelných stretnutiach expertov všetkých troch krajín s cieľom vzájomne koordinovať snahy o zjednotenie prístupov vo svojich ramsarských lokalitách pozdĺž hraničného územia. Memorandom sa zároveň aj zaviazali vypracovať program starostlivosti o túto lokalitu.

Jednotlivé štáty platformy požiadali 30. júna 2004 o zaradenie svojich prihraničných mokradí medzinárodného významu (tzv. ramsarských lokalít) do jednej, spoločnej Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku riek Morava-Dyje-Dunaj. Takto boli zapísané aj do Zoznamu mokradí medzinárodného významu vedeného Sekretariátom Dohovoru o mokradiach v švajčiarskom Glande. Do zoznamu sú zaraďované mokrade spĺňajúce medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie.

Do medzinárodného zoznamu boli zaradené mokrade Donau-March-Thaya-Auen (Rakúsko, zaradené v roku 1982), Untere Lobau (Rakúsko, 1982), Mokřady dolního Podyjí (Česká republika, 1993) a Moravské luhy (Slovenská republika, 1993, niekedy nazývané Niva Moravy). Cieľom ich zaradenia do trojstrannej ramsarskej lokality a medzinárodného zoznamu je zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie mokradí.

Prepuknutie pandémie ochorenia COVID-19 načas prerušilo spoločné stretnutia expertov. Po takmer piatich rokoch sa zástupcovia platformy opätovne stretli na konci júna tohto roku v rakúskom Hohenau an der March. Každá zo zúčastnených strán prezentovala projekty zamerané na zachovanie či revitalizáciu mokradí v území, ktoré sa realizovali počas posledných piatich rokov. Odborníci zároveň predstavili vízie projektov pripravovaných do budúcnosti. V súvislosti s poklesom biodiverzity a postupom zmeny klímy sa experti zhodli na potrebe čo najskôr pristúpiť k obnove hydrodynamiky, meandrov a sprietočneniu viacerých mŕtvych riečnych ramien v celej trilaterálnej ramsarskej lokalite. Pre úspešnejšiu implementáciu projektov je potrebné urýchlene doriešiť administratívne kroky ohľadom polohy hraničnej čiary, ktorá prechádza stredom rieky.

Slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia Sekcie ochrany prírody a biodiverzity Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR), Štátnej ochrany prírody SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Okresného úradu v Bratislave a mimovládnych organizácií WWF Slovensko a BROZ. Českým a rakúskym kolegom predstavili odborníci MŽP SR plánovaný projekt zameraný na komplexné obnovné opatrenia na rieke Morava z Plánu obnovy a odolnosti SR. Delegácia prezentovala aj prebiehajúce revitalizačné práce na vodnom toku Rudava, ktorý je významným prítokom Moravy a prepája dve ramsarské lokality na Slovensku. Česká a rakúska strana realizovali podobné projekty už niekoľko rokov, preto ocenili pripravenú dokumentáciu aj finančné zabezpečenie realizácie obnovných opatrení na Slovenskej strane.

Okrem česko-slovensko-rakúskej trilaterálnej ramsarskej lokality sú na celom svete zaznamenané už iba dve rasmarské lokality rozprestierajúce sa naraz v troch krajinách. Jedna z nich sa pritom rovnako nachádza v Európe.