hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Neviditeľná, ale o to vzácnejšia

ilustračný obrázok

Podzemná voda je stredobodom tohtoročného Svetového dňa vody

Je síce neviditeľná, ukrytá hlboko pod zemským povrchom, ale jej vplyv je viditeľný všade okolo nás. Zásadným spôsobom ovplyvňuje existenciu ľudstva na našej planéte. Reč je o vode a o jej podzemných zásobách, ktoré sú hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa vody.

Slovensko patrí vďaka dostatočným zdrojom kvalitných podzemných vôd k štátom, v ktorých podzemná voda predstavuje z kvalitatívneho aj ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody. Našim najvzácnejším bohatstvom je najväčšia zásobáreň pitnej vody v strednej Európe ukrytá na Žitnom ostrove. Iná otázka je však kvalita dostupných zdrojov pitnej vody, ktorá v značnej miere závisí od ich ochrany. Preto štát vyhlasuje chránené vodohospodárske oblasti (CHVO). Jednou z desiatich je CHVO Žitný ostrov.

Cieľom Svetového dňa vody je vysvetliť životne dôležitú úlohu podzemnej vody; „zviditeľniť neviditeľné“ je mottom pre celosvetovú kampaň. V minulých desaťročiach sa problematika podzemných vôd sústreďovala najmä na využitie podzemných vôd ako zdroja pitnej vody a ako dôležitý zdroj pre priemysel (vody na chladenie) a poľnohospodárstvo (závlahy). Ukazuje sa však, že podzemné vody by sa mali posudzovať nielen ako využiteľný zdroj, ale že by mali byť chránené aj pre ich úlohu v životnom prostredí. Podzemná voda je nenahraditeľnou súčasťou hydrologického cyklu a kľúčovým prvkom pre udržanie mokradí a prietokov v riekach počas suchých období. Keďže prúdenie podzemných vôd je relatívne pomalé, následky ľudských aktivít môžu byť dlhodobé. Ako sme toho svedkom na Žitnom ostrove, kde znečistenie, spôsobené pred niekoľkými desaťročiami, napríklad nadmerné používanie hnojív a pesticídov, únik nebezpečných látok z priemyselných prevádzok a skládok odpadov, ohrozujú kvalitu podzemných vôd aj dnes.

Na túto skutočnosť reaguje aj návrh Koncepcie vodnej politiky Slovenska do roku 2030 z dielne MŽP SR, ktorý zdôrazňuje zásadu eliminácie príčin a predchádzania znečisťovania všetkých vôd už pri jeho zdroji. Envirorezort začal pripravovať aj Akčný plán ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov. Víziou je zabezpečiť nadradenosť verejného záujmu ochrany vôd v CHVO tak, aby využitie zdrojov pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva malo prioritu pri krajinnom a územnom plánovaní pred hospodárskym a iným využitím územia.