hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP zvyšuje podporu triedenia a recyklácie komunálnych odpadov

ilustračný obrázok

Od začiatku budúceho roka už nebude možné ukladať neupravený zmesový odpad na skládky komunálnych odpadov. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) pomáha samosprávam pri budovaní zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. MŽP v tejto súvislosti zvyšuje objem finančných prostriedkov na podporu projektov, zameraných na výstavbu zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.

MŽP zverejnilo 28. januára 2022 usmernenie č. 1 k 58. výzve, zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. Týmto usmernením sa navýšili finančné prostriedky zo zdrojov EÚ z pôvodných 6 mil. eur na 10 mil. eur. Pri využití celej disponibilnej alokácie z fondov EÚ spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu a spolufinancovaním z prostriedkov prijímateľov by tak celkové investície na budovanie zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov prekročili 11,7 mil. eur.

Žiadateľmi o dotáciu môžu byť obce, združenia obcí, právnické osoby oprávnené na nakladanie s odpadom, ktoré sú v 100 % vlastníctve obcí, príspevkové, alebo rozpočtové organizácie obcí, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100 % vlastníctve obcí, alebo združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obcí.

Ak predložené projekty samospráv budú kvalitné a presiahnu disponibilnú alokáciu výzvy, MŽP môže opätovne pristúpiť k navýšeniu prostriedkov a podporiť ďalšie zariadenia. V prípade nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov MŽP pristúpi k ukončeniu výzvy. Presný termín uzavretia výzvy bude zverejnený najneskôr mesiac pred plánovaným uzavretím výzvy.

Úplné znenie 58. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v znení Usmernenia č. 1 je dostupné na webovej stránke www.op-kzp.sk.
MŽP pokračuje v úpravách a navyšovaní alokácií vo výzvach z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), ktorých cieľom je zdravšie a čistejšie Slovensko. MŽP v závere minulého roku už poskytlo dodatočnú dotáciu 72,4 mil. eur z OP KŽP na podporu budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov.