hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda vyhlásila mimoriadnu situáciu na rieke Slaná

ilustračný obrázok

Vládny kabinet schválil iniciatívny materiál Ministerstva životného prostredia SR (MŽP), ktorým sa vyhlasuje mimoriadna situácia na rieke Slaná v dôsledku vytekania banských vôd z bane Siderit Nižná Slaná. Materiál navrhuje pokračovať v znižovaní znečisťovania rieky banskými vodami a realizovať ďalšie čistenie banských vôd, preskúmať čistenie sedimentov koryta rieky a zabezpečiť jej revitalizáciu. Dôležité je napredovať v prácach smerujúcich k zastaveniu vytekania banských vôd alebo ich čistenia tak, aby neprekračovali povolené limity. Na základe toho sa môže začať s revitalizáciou vodného toku. Vyhlásenie mimoriadnej situácie inicioval minister životného prostredia Ján Budaj.

Z pohľadu MŽP ide o viacrezortnú úlohu a je zodpovednosťou štátu prijať systémové riešenia, ktoré predídu podobným situáciám a umožnia postupovať všetkým orgánom razantne. Vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu v zmysle zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, podľa ktorého vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja, tak ako je to aj v prípade znečistenia rieky Slaná banskými vodami.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie umožní urýchlene prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie znečisťovania životného prostredia, zhoršovania kvality vôd a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v dôsledku kontaminácie banských vôd do rieky Slaná z nižnoslanskej bane Siderit.

Niektoré opatrenia sa už síce vykonali, ale nezastavili úplne vytekanie banských vôd. Preto je kľúčové prijímať ďalšie opatrenia. Dôležitým opatrením naďalej zostáva zastavenie vytekania banských vôd do vodného toku.

Materiál ukladá úlohy podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva, podpredsedovi vlády a ministrovi financií a tiež ministrom životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vnútra a zdravotníctva. Ministerstvo hospodárstva SR musí do 26. júla 2022 predložiť na rokovanie vlády komplexnú informáciu o opatreniach vyplývajúcich z uznesenia vlády SR zo 4. mája 2022 a prijímať opatrenia na ďalšie znižovanie znečistenia povrchových vôd toku Slaná spôsobeného vytekaním banských vôd sideritových rúd z bane Nižná Slaná.

MŽP zabezpečí prieskum a tiež vypracovanie odborných materiálov a analýz najlepších dostupných postupov potrebných na obnovenie pôvodného stavu povrchových vôd. Zároveň navrhne opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti.