hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Budaj: Európski lídri musia zvýšiť úsilie za lepšiu ochranu ovzdušia

ilustračný obrázok

Experti z európskych krajín a strednej Ázie, Svetovej zdravotníckej organizácie, Európskej hospodárskej komisie OSN, Európskej investičnej banky, ale tiež zástupcovia mimovládnych organizácií sa stretli v Prahe na medzinárodnej konferencii, venovanej budúcim výzvam ochrany ovzdušia v Európe. Konferenciu pripravilo české predsedníctvo v Rade Európskej únie v spolupráci s Európskou komisiou (EK), prostredníctvom programu TAIEX (nástroj EK na technickú pomoc a výmenu informácií – Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission). Na konferencii vystúpil s prejavom minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj.

Podľa slov ministra Jána Budaja znečistenie ovzdušia nepozná hranice štátov. Pred rokom 1989 boli v Československu koncentrované fabriky ťažkého a chemického priemyslu. „V čase totality ochrana ovzdušia a životného prostredia prakticky neexistovala. Priemyselná výroba a plnenie plánov na 120 percent bola dôležitejšia, ako zdravie ľudí. S dôsledkami sa vyrovnávame dodnes. Sloboda, demokracia a ochrana životného prostredia nie sú samozrejmosťou a musíme sa o ne starať,“ zdôraznil minister Budaj.

Práve cezhraničné znečistenie ovzdušia výrazne ovplyvňuje kvalitu ovzdušia v EÚ, ale aj v ďalších štátoch. Na konferencii preto vystúpili odborníci z ďalších štátov, ktorí podpísali Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. K účastníkom konferencie prehovoril tiež komisár EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) presadzuje opatrenia, ktoré nasmerujú Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu. Slovensko prijalo opatrenia na zrušenie dotácií na výrobu vysoko emisnej elektrickej energie z lignitu, pričom iniciatívne presunulo plnenie tohto opatrenia z roku 2030 na rok 2023. Naďalej však zostáva výzvou zníženie emisií zo spaľovania pevných palív v domácnostiach a zníženie emisií z poľnohospodárstva, dopravy a priemyslu.

Začiatkom novembra prešiel prvým čítaním parlamentu vládny návrh nového zákona o ochraneovzdušia z dielne MŽP SR. Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji.

Návrh nového zákona stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a v neposlednom rade upravuje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia, zapojením samosprávnych orgánov do riadenia kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni. Obciam sa udeľuje právomoc obmedziť alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením.
Minister Budaj v rámci konferencie absolvoval aj bilaterálne rokovanie s námestníkom ministra pre ochranu životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny Oleksandrom Krasnolutskym, ktorý zodpovedá za technickú ochranu životného prostredia Ukrajiny. Témou rokovania boli fatálne dôsledky nevyprovokovanej a neospravedlniteľnej vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine na životné prostredie i hrozby vyplývajúce z ostreľovania ukrajinských jadrových elektrární ruskými vojakmi. Oleksandr Krasnolutskyj zároveň požiadal o pomoc a spoluprácu MŽP SR so zaškolením ukrajinských expertov v oblasti vydávania integrovaných povolení.

Počas pracovného programu v Českej republike sa minister Budaj zúčastnil spoločne s českým ministrom životného prostredia Marianom Jurečkom panelovej diskusie so študentmi gymnázia v severozápadnom českom meste Teplice. Diskusia sa uskutočnila pri príležitosti otvorenia výstavy 33 rokov cesty za slobodou a čistým ovzduším. Výstava potrvá do 21. decembra a sprostredkováva prostredníctvom historických fotografií pohľad na udalosti odohrávajúce sa v severných Čechách, ktorými sa v novembri 1989 začali environmentálne protesty obyvateľov a niekdajších študentov gymnázia v Teplicích za čistejšie ovzdušie a lepšiu kvalitu životného prostredia.