hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Konferencia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z pohľadu ochrany prírody

ilustračný obrázok

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností ako aj hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (EIA/SEA) v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny boli hlavnou témou konferencies medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Dvojdňové podujatie sa konalo za účasti odborníkov Ministerstva životného prostredia SR aj Českej republiky, Štátnej ochrany prírody ale aj Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Aktuálnosť konferencii dáva skutočnosť, že MŽP SR pripravuje nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ide o zložitý legislatívny proces, ktorý má ambíciu zjednodušiť a urýchliť jednotlivé povoľujúce konania.

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča na úvod poznamenal, že Slovensko potrebuje moderný a transparentný zákon, ktorý nemôže okresať právo verejnosti aktívne vstupovať do konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. „Je potrebné brať ohľad na medzinárodné záväzky, znenie smernice o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a najmä na predpokladané vplyvy projektov na životné prostredie a chránené územia. Našou povinnosťou je nastaviť pravidlá EIA tak, aby bolo chránené toto právo občanov,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Výzvou pri príprave návrhu zákona o EIA je jeho skĺbenie so stavebným zákonom a zákonom
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Iba správne fungujúca súhra týchto zákonov pomôže Slovensku zdynamizovať regulačné a povoľovacie procesy, ale zároveň pomôže aj v boji s klimatickou krízou a zabezpečí dostatočnú ochranu prírode. Efektívny povoľovací proces vyžaduje aj snaha o úspešné čerpanie finančných zdrojov z európskych fondov a tiež z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco považuje pripravovanú zmenu za zložitú, pretože prináša rôzne úskalia, s ktorými je potrebné sa vysporiadať počas prípravnej fázy. „V kombinácii s paralelne bežiacimi procesmi novelizácií iných zákonov, ktoré majú dosah aj na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, sa to dokonca javí ako veľmi ťažko riešiteľná legislatívna úprava,“ povedal Maco.