hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Hrozbu havárie v Predajnej sa podarilo odvrátiť

ilustračný obrázok

Ministerstvu životného prostredia SR (MŽP SR) a jeho rezortným organizáciám sa podarilo odvrátiť bezprostrednú hrozbu preliatia gudrónov v lagúne odkaliska Predajná I. a predísť ešte väčším environmentálnym škodám a ďalšiemu ohrozovaniu bezpečnosti ľudí. Vďaka intenzívnemu odčerpávaniu znečistenej vody z odkaliska sa od februára hladina znížila až o 35 cm, pričom pôvodný plán bolo 20 cm-é zníženie.

Znížená úroveň hladiny v nádrži odkaliska zvyšuje bezpečnosť obyvateľstva v regióne a vytvára lepšie podmienky pre realizáciu geologického prieskumu. Podrobný geologický prieskum bude zameraný na zistenie súčasného stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia, čo umožní výber optimálnej metódy sanácie tejto environmentálnej záťaže.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja sa dokázalo, že gudróny sa dajú odstrániť aj bez toho, aby sa nehospodárne plytvalo verejnými financiami. „Celkové náklady na zníženie hladiny toxickej vody v odkalisku Predajná I. sú na úrovni 55 tis. Eur. To potvrdzuje, že rozhodnutie zrušiť predražené, diskriminačne nastavené verejné obstarávanie, bolo správne. Po odstránení bezprostrednej hrozby môže nasledovať geologický prieskum a výber vhodnej sanačnej metódy,“ vyhlásil minister Budaj.

Andrej Kasana, riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV, š. p.) vysvetlil, že z tejto čiastky bol hradený prenájom mobilnej technológie čistenia, odvážanie znečisťovanej vody a jej dočisťovanie v čistiarni odpadových vôd v Brezne a nákup chemikálií, potrebných na fyzikálno-chemické čistenie vôd. „Ako potvrdili kontrolné laboratórne rozbory, vodu sa podarilo vyčistiť na takú úroveň, že sa mohla bezpečne vypúšťať do rieky Hron,“ povedal Kasana.

MŽP SR zabezpečuje prostredníctvom VV, š.p., a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p,. aj naďalej výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad odkaliskami Predajná I. a II., ako aj realizáciu všetkých potrebných opatrení, aby boli tieto odkaliská bezpečné a pripravené na prieskum a následnú sanáciu environmentálnych záťaží.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v uplynulých mesiacoch vykonal na lokalite geologické a hydrogeologické mapovanie, sériu atmogeochemických meraní a odbery vzoriek povrchových vôd na zistenie prítomnosti kontaminujúcich látok. Realizácia podrobného geologického prieskumu bude financovaná zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia. V súčasnosti stále prebieha proces schválenia pridelenia finančných prostriedkov na jeho realizáciu.

Za geologické výkony bude zodpovedný ŠGÚDŠ, na realizáciu technických prác bolo vyhlásené verejné obstarávanie. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 31.08.2022.