hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Historicky prvá obnova prirodzeného tvaru rieky na Slovensku

ilustračný obrázok

Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta. Revitalizáciu úseku dlhého 2,2 kilometra na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Polovica dĺžky toku Rudavy bola v minulosti zregulovaná do podoby umelého napriameného kanála. Po viac než piatich rokoch úsilia však dnes rieka opäť nadobúda svoju pôvodnú tvár charakteristickú oblúkovými zatáčkami – meandrami. Na príprave a realizácií projektu sa podieľali rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) a to najmä Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP). MŽP vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti financie na revitalizáciu takmer 100 kilometrov riek do roku 2026. Investíciu bude realizovať SVP.

Revitalizovaný bol úsek Rudavy od riečneho kilometra 7,830 po riečny kilometer 9,960. VÚVH v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vypracovali prípravnú štúdiu, ktorá bola podkladom pre vykonanie samotnej revitalizácie. Strategickým partnerom projektu je SVP, ktorý ako správca vodného toku navrhol najvhodnejší úsek toku pre revitalizáciu. Počas realizácie projektu, odborníci z SVP boli odbornými konzultantantmi. Projekt bol zahájený 1. septembra 2017 a úspešne ukončený 31. augusta tohto roku.

Počas 20. storočia boli na Slovensku umelo napriamené korytá viacerých vodných tokov v záujme protipovodňovej ochrany. Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču však takéto kroky neúmyselne pomohli prehĺbiť iný problém. „Umelé napriamenie riek zrýchlilo odtok vody z územia. Vďaka globálnej klimatickej kríze však Slovensko tento rok čelilo v letnom období bezprecedentnému suchu. Ukázalo sa tak, že v skutočnosti potrebujeme spomaľovať odtok vody a zadržiavať ju v území,“ povedal štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.„Oslobodzovaním slovenských riek tak vraciame vodu späť do krajiny,“ podotkol Kiča.
Dodal, že envirorezort pripravuje novelu Vodného zákona s ambíciou odstrániť legislatívne a administratívne prekážky spomaľujúce vykonávanie revitalizácie vodných tokov.

S revitalizáciou vodných tokov pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, kde je na tento účel vyčlenených 62,4 milióna eur. Revitalizáciou má prejsť 97 kilometrov vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava, Váh. Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026 a prvých 48 kilometrov bude revitalizovaných do júna roku 2024. Pilotnou revitalizáciou z Plánu obnovy a odolnosti SR bude 17 kilometrov povodia rieky Morava. Na tomto projekte spolupracuje slovenské Ministerstvo životného prostredia spoločne s rakúskym. VÚVH vypracoval štúdiu, ktorá je základom revitalizácie a vypracúva sa projektová dokumentácia. Revitalizačné opatrenia štúdie vychádzajú z výsledkov slovensko-rakúskeho projektu INTERREG IIIA: Bilaterálny súhrnný projekt – Morava, v ktorom bola navrhnutá základná koncepcia revitalizácie pre celý slovensko-rakúsky úsek rieky Moravy.
Ďalšími pripravovanými projektami spriechodnenia sú napríklad vnútro-korytové rampy na Ciroche v meste Snina, na rieke Poprad pod Svitom, na Bodve v Moldave nad Bodvou, meandrujúca vnútro-korytová bystrinná rampa na rieke Nitra na hati v Jelšovciach a vnútro-korytová bazénová rampa na hati v Nitre.