hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort spúšťa štátnu pomoc. Teplárenstvu pomôžu peniaze z Modernizačného fondu

ilustračný obrázok

Slovenskí výrobcovia tepla môžu využiť takmer 150 miliónov eur na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva zastrešuje Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka. Žiadatelia môžu o podporu požiadať od 26. júla 2022.

Modernizačný fond je podporný mechanizmus zriadený Európskou úniou v rámci európskeho systému obchodovania s emisnými kvótami, ktorý je primárne určený na podporu investícií a modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti pre obdobie rokov 2021 – 2030. Výška finančných prostriedkov vo fonde na rok 2022 predstavuje 149 miliónov 500 tisíc eur.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja modernizácia a ekologizácia slovenského teplárenského priemyslu je nevyhnutná v súvislosti s ambicióznymi klimatickými cieľmi EÚ a tiež v dôsledku energetickej krízy vyvolanej ruskou agresiou na Ukrajine. „Ochrana životného prostredia, zlepšenie kvality ovzdušia a zmiernenie klimatických škôd modernizáciou vysoko energeticky náročného priemyslu na nízkouhlíkový, je cesta, ako zmierniť klimatické zmeny a tiež konkurencieschopnosť priemyslu v budúcnosti,“ zdôraznil minister.

Vykonávateľom schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva je Environmentálny fond. Príjemcami pomoci, teda žiadateľmi, môžu byť výrobcovia tepla alebo výrobcovia tepla, ktorí sú zároveň výrobcami elektrickej energie. O nenávratný finančný príspevok možno požiadať od 26. júla 2022, a to výlučne elektronicky cez systém https://envirofond.egrant.sk.

Cieľom Modernizačného fondu je podporiť investície zamerané na dekarbonizáciu energetiky a priemyslu, znižovanie emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike a zabezpečenie postupného prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Oprávnenými aktivitami v rámci spomenutej schémy pre teplárenstvo, na ktoré je možné žiadať o príspevok, sú preto, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení, investičné projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov – energetických distribučných sietí – v rámci systémov centralizovaného zásobovania teplom.
Minimálna výška poskytnutej dotácie pre jednotlivé aktivity je 500 tisíc eur, maximálna výška dotácie je 15 mil. eur pre vysokoúčinnú kombinovanú výrobu tepla a elektriny a 20 mil. eur pre energeticky účinné centralizované zásobovanie teplom a chladom na jeden podnik a jeden investičný projekt. Oprávnené obdobie na realizáciu aktivít projektu je maximálne do 54 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Bližšie informácie nájdete na webe Envirofondu: https://envirofond.sk/modernizacny-fond/.

Zároveň Environmentálny fond spúšťa výzvu pre výber externých odborných hodnotiteľov pre žiadosti o podporu formou dotácie z Modernizačného fondu. Podľa generálnej tajomníčky služobného úradu MŽP Daši Turbovej a predsedníčky Rady Environmentálneho fondu dôvodom zmeny je vyššia transparentnosť a kvalita posudzovania žiadostí. „Uplatňovať sa bude tzv. „kontrola štyroch očí“, to znamená, že každý projekt budú nezávisle od seba posudzovať dvaja externí odborní hodnotitelia,“ podčiarkla Daša Turbová.

Uchádzači o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov (EOH) musia splniť kritériá stanovené Environmentálnym fondom. Kritériá sú bližšie špecifikované priamo v dokumente výzvy a vo všetkých jej relevantných prílohách, kde sa zároveň uvádza pre uchádzačov spôsob predkladania žiadosti o zaradenie do zoznamu EOH. Výzva je zverejnená na internetovej stránke: https://envirofond.sk/vyzva-mof/.

Schvaľovanie žiadostí sa uskutoční systémom hodnotiacich kôl. Prvé hodnotiace kolo bude v termíne do 29. septembra 2022, druhé v termíne do 2. decembra 2022. Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje predpokladaný počet prijatých žiadostí o poskytnutie dotácie a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.