hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Do obnovy a záchrany mokradí treba investovať finančný, ľudský aj politický kapitál

ilustračný obrázok

Močiare, rašeliniská, lužné lesy, riečne nivy, ale aj koralové útesy a mangrovové porasty, sú prebudúcnosť ľudstva životne dôležité. Majú nenahraditeľný význam v oblasti poskytovania potravy, surovín, pitnej a úžitkovej vody, ale aj v znižovaní rizík prírodných pohrôm a v zmierňovaní zmeny klímy. Navyše pozitívny účinok týchto ekosystémov na mentálne aj fyzické zdravie človeka, obzvlášť v dobe pandémie, je nezaplatiteľný. Tohtoročnou témou svetového dňa mokradí, ktorý si dnes pripomíname, sú práve preto opatrenia na ich záchranu. Celosvetová kampaň sa zameriava na výzvu investovať finančný, ľudský a politický kapitál do záchrany svetových mokradí pred zmiznutím a na obnovu tých, ktoré sme zdegradovali.

Na Slovensku je 14 mokradí medzinárodného významu na výmere takmer 41 tisíc hektárov. Sú to územia obzvlášť citlivé na zmeny klímy a vodného režimu, na extrémne prejavy počasia, ako sú záplavy a sucho, preto bez správneho manažmentu a obnovy degradovaných mokradí nie je možná ich záchrana.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) si uvedomuje význam mokradí pre zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na jej nepriaznivé dôsledky. Mokraďové ekosystémy a ich revitalizácia je preto neoddeliteľnou súčasťou Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy. MŽP SR pripravuje Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorej ambíciou je dosiahnuť, aby rieky a mokrade zabrali čoraz väčší priestor v krajine. MŽP SR sa zaväzuje okrem iného spracovať Plán ochrany a obnovy mokradí v poľnohospodárskej krajine a zároveň finalizuje dva ďalšie dokumenty, ktoré sa týkajú Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024.

Ide o vyhodnotenie plnenia Akčného plánu na roky 2019 - 2021 a návrh nového Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024. Jednou z významných aktivít týchto plánov je vyhlasovanie chránených území, medzi nimi aj mokradí. Od februára 2020 boli 32 nariadeniami vlády SR vyhlásené desiatky chránených areálov, prírodných rezervácií a prírodných pamiatok. Mokraďovými územiami je Devínske jazero, Oborínsky luh, Pokoradzské jazierka, či chránené územia na vodných tokoch – Rimava, Laborec, Horný tok Výravy, Horný tok Chotčianky. Včera pribudla prírodná rezervácia Vydrica, ktorá zahŕňa samotný tok a pramenisko.