hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Cenu ministra životného prostredia získalo 5 laureátov

ilustračný obrázok

Minister Ján Budaj udelil Cenu ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v starostlivosti o životné prostredie a ďalšie ocenenia tým, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o lepšiu ochranu prírody a krajiny, vôd, ovzdušia, alebo ktorí sa pričinili o zlepšenie legislatívy a presadzovanie reformných zmien v starostlivosti o životné prostredie.

Z rúk ministra Jána Budaja si Cenu ministra životného prostredia v kategórii jednotlivci prevzali 5-ti laureáti: Ing. Eduard Apfel, Mgr. Peter Gregáň, RNDr., Jana Durkošová, Ing. Eva Kolesárová a Ing. Zuzana Lieskovská.

Ing. Eduard Apfel zo Štátnej ochrany prírody SR a Mgr. Peter Gregáň zo sekcie ochrany prírody a biodiverzity MŽP sa významne spolupodieľali na historickej reforme národných parkov a premene správ národných parkov na samostatné organizácie ochrany prírody. Spolupracovali pri zmene legislatívy, nastavení podmienok a potrebných procesov pri preberaní pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré boli v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, Štátnych lesov TANAPu a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič.

RNDr. Jana Durkošová vo veľkej miere participovala na odbornej príprave, rokovaniach a finalizácií návrhov pre vyhlasovanie chránených území Slovenska, ktoré v posledných dvoch rokoch viditeľne pribudli na mape Slovenska.

Ing. Eva Kolesárová zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. (SVP) si za 24 rokov svojho pôsobenia v štátnom podniku prešla rôznymi pracovnými odbornými pozíciami. Aktívne participuje na práve prebiehajúcej reforme štátneho podniku a v rámci duálneho vzdelávania medzi SVP a strednou odbornou školou DSA Trebišov vychováva budúcich vodohospodárov.

Ing. Zuzana Lieskovská zo Slovenskej agentúry životného prostredia aktívne podporuje rozvoj environmentálnej politiky. Zastrešuje spracovanie publikácií o životnom prostredí, vrátane Správy o životnom prostredí SR, sektorových správ o vplyvoch ekonomických činností na životné prostredie, podieľa sa tiež na spracovaní podkladov pre zahraničné inštitúcie, ako Európska environmentálna agentúra, alebo Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V súčasnosti tiež riadi realizačný tím medzinárodného projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (2020 – 2027).

Čestné uznanie ministra životného prostredia pre jednotlivcov získali: PhDr. Lucia Thumová z odboru koordinácie environmentálnej politiky MŽP; Ing. Andrej Kasana, PhD. – riaditeľ úseku technicko-bezpečnostného dohľadu z Vodohospodárskej výstavby, š. p., a Mgr. Róbert Chriašteľ zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Čestné uznanie ministra životného prostredia v kategórii kolektív získali spracovatelia Koncepcie vodnej politiky Slovenska do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Ďakovný list ministra životného prostredia získali: Mgr. Andrea Jančeková z MŽP a RNDr. Anna Patschová, PhD., z Výskumného ústavu vodného hospodárstva.