domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

ACC02 - ClimaUrban

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 financovanú z Nórskych grantov. Výzva je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom výzvy je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Dátum zverejnenia výzvy: 29.11.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt v znení Usmernenia č. 1: 28.02.2020

Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 (účinnosť od 27.08.2020) 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 27.08.2020 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskych grantov 2014 – 2021 (ďalej iba „Dodatok č. 1“). Účelom Dodatku č. 1 je umožniť na základe dohody členov výberovej komisie rokovanie výberovej komisie formou videokonferencie alebo telekonferencie. 

Vydaním Dodatku č. 1 sa aktualizuje Príloha 6b výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02.

ACC02 Príloha 6b: Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku

ACC02 Príloha 6b: Rokovací poriadok výberovej komisie - konsolidovaný 

Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 (účinnosť od 01.02.2020)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02, ktorým sa mení dátum uzatvorenia tejto výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 28.02.2020.

Zároveň bola vykonaná redakčná oprava č. 1 dokumentácie k výzve s cieľom opravy formálnych a štylistických nedostatkov a odstránenia zjavných nepresností. Redakčnou opravou č. 1 boli upravené nasledovné dokumenty:  

- text výzvy v režime sledovania zmien  

- príloha 1-2 formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu.

 

Aktualizovaná dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 v znení Usmernenia č. 1 a redakčnej opravy č. 1, s účinnosťou od 01.02.2020: 

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 

ACC02 - Text výzvy (účinný od 01.02.2020)

ACC02 Príloha 1-2: Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu (účinný od 01.02.2020)

ACC02 Príloha 3: Minimálne atribúty akčného plánu 

ACC02 Príloha 4: Príklady oprávnených opatrení 

ACC02 Príloha 5: Výberové kritériá 

ACC02 Príloha 6a: Štatút výberovej komisie

ACC02 Príloha 6b: Rokovací poriadok výberovej komisie 

ACC02 Príloha 7a: Vzor vyhlásenia o partnerstve v slovenskom jazyku

ACC02 Príloha 7b: Vzor vyhlásenia o partnerstve v anglickom jazyku 

ACC02 Príloha 8: Vzor čestného vyhlásenia k využitiu projektových aktivít na nehospodársku činnosť 

 

Príručka pre žiadateľa verzia 1.0 

 

Vzor - Projektová zmluva 

Vzor - Všeobecné zmluvné podmienky 

Vzor - Ponuka na poskytnutie grantu (GOL) 

Vzor – Partnerská dohoda

 

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt.

 

Archív:

Dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 platná do 31.01.2020: komprimovaný súbor