hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC03 - ClimaEdu

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Dátum zverejnenia výzvy: 31.12.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 28.02.2020

Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 (účinnosť od 27.08.2020) 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 27.08.2020 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskych grantov 2014 – 2021 (ďalej iba „Dodatok č. 1“). Účelom Dodatku č. 1 je umožniť na základe dohody členov výberovej komisie rokovanie výberovej komisie formou videokonferencie alebo telekonferencie.  

Vydaním Dodatku č. 1 sa aktualizuje Príloha 5b výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03.

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt.