Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ACC03 - ClimaEdu

Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC03 financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená pre základné a stredné školy. Cieľom je zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní (mitigácii) a prispôsobovaní sa (adaptácii) zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch škôl a v školských areáloch.

Dátum zverejnenia výzvy: 31.12.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 28.02.2020

ACC03 – Text výzvy

ACC03 Príloha 1-2: Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu

ACC03 Príloha 3: Predloha plánu vzdelávania

ACC03 Príloha 4: Výberové kritériá

ACC03 Príloha 5a: Štatút výberovej komisie

ACC03 Príloha 5b: Rokovací poriadok výberovej komisie

ACC03 Príloha 6a: Vzor vyhlásenia o partnerstve v slovenskom jazyku

ACC03 Príloha 6b: Vzor vyhlásenia o partnerstve v anglickom jazyku

ACC03 Príloha 7: Vzor čestného vyhlásenia k využitiu projektových aktivít na nehospodársku činnosť 


Príručka pre žiadateľa verzia 1.0


Vzor – Projektová zmluva

Vzor – Všeobecné zmluvné podmienky

Vzor – Ponuka na poskytnutie grantu (GOL)

Vzor – Partnerská dohoda