hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

ACC04 - ClimaLocal

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca Programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) č. 4 (kód ACC04) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Unikátnou príležitosťou pre žiadateľov je realizovať svoje projekty na báze bilaterálnej spolupráce so subjektami z Nórska a prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

Dátum zverejnenia výzvy: 15.12.2020

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 31.03.2021  

Aktualizácia dokumentácie k otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) - ClimaLocal (účinnosť od 27.02.2021)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k otvorenej výzve na predkladanie žiadostí o projekt č. 4 (kód ACC04) - ClimaLocal, ktorým sa mení dátum uzatvorenia tejto výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 31.03.2021.

     - text výzvy v režime sledovania zmien

 

Oznam pre žiadateľov:

Správca programu SK-Klíma si dovoľuje informovať žiadateľov v rámci výzvy č. 4 (ACC04) ClimaLocal, že spôsoby poskytovania odpovedí na otázky žiadateľov sú uvedené v Kapitole 13 výzvy.

Správca programu SK-Klíma odporúča prednostne využívať e-mailovú komunikáciu prostredníctvom adresy .

Správca programu SK-Klíma si v tejto súvislosti dovoľuje informovať žiadateľov, že telefonické konzultácie ohľadne výzvy nebudú poskytované v termíne 21. decembra 2020 – 8. januára 2021.

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma si v súvislosti so zmenou organizačného poriadku dovoľuje informovať žiadateľov o zmene kontaktných údajov, platných od 1.2.2021 (pondelok):

- pre doručovanie písomností poštou sú kontaktné údaje nasledovné (zmena názvu odboru):

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálnych programov a projektov

Odbor kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Karloveská 2

841 04 Bratislava

- pre vydanie stanoviska k projektovému zámeru, Príloha 8 žiadosti o projekt (zmena názvu sekcie):

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva

Ďakujeme za pochopenie!

 

Aktualizovaná dokumentácia k výzve č. 4 (kód ACC04) v znení Usmernenia č. 1, s účinnosťou od 27.02.2021:

Usmernenie č. 1

ACC04 – Text výzvy (účinný od 27.02.2021)

ACC04 Príloha 1-2: Formulár žiadosti o projekt vrátane predlohy rozpočtu (xls v anglickom jazyku) (Správca programu obnovil funkčnosť poľa "in-kind contributions" v časti 5.1 formulára "​Finančný plán". Uvedená úprava formulára nemá vplyv na ostatné funkcionality. Za technické problémy sa ospravedlňujeme.)

ACC04 Príloha 3: Predloha Plánu obnovy znehodnoteného ekosystému mokrade (doc)

ACC04 Príloha 4: Výberové kritériá (pdf)

ACC04 Príloha 5a: Štatút výberovej komisie (pdf)

ACC04 Príloha 5b: Rokovací poriadok výberovej komisie v znení neskorších dodatkov (pdf)

ACC04 Príloha 6a: Vzor vyhlásenia o partnerstve v slovenskom jazyku (doc)

ACC04 Príloha 6b: Vzor vyhlásenia o partnerstve v anglickom jazyku (doc)

ACC04 Príloha 7: Predloha čestného vyhlásenia k využitiu projektových aktivít na nehospodársku činnosť

(doc)

 

Príručka pre žiadateľa verzia 2.1 (s účinnosťou od 15.2.2021)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 15.2.2021 aktualizáciu Príručky pre žiadateľa verzia 2.1 v rámci programu SK-Klíma. Účelom aktualizácie je odstránenie neplatnej informácie týkajúcej sa frekvencie predkladania auditných správ v kapitole 14.2.7.1 Auditné správy a certifikáty na preukazovanie výdavkov (Audit reports and certificates). Aktualizáciou Príručky pre žiadateľa nie je dotknuté znenie ostatných kapitol. 

 

Užitočné linky na potenciálnych partnerov z Nórska

 

Vzor – Projektová zmluva (s účinnosťou od 18.12.2020)

Vzor – Všeobecné zmluvné podmienky

Vzor – Ponuka na poskytnutie grantu (GOL)


Vzor – Partnerská dohoda so slovenským subjektom (s účinnosťou od 18.12.2020)

Vzor – Partnerská dohoda so zahraničným subjektom

 

Výzvu ACC04 - Clima Local v anglickom jazyku nájdete TU.

 


 

Hlavné zásady pre vypracovanie žiadosti o projekt 

  

Archív:

Dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC04 platná do 26.02.2021: komprimovaný súbor