hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC05 - ClimaInfo

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o projekt „Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy“ (ClimaInfo) č. 3 (kód ACC05) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Výzva je určená všetkým subjektom, verejným alebo súkromným, komerčným alebo nekomerčným a mimovládnym organizáciám, zriadeným v prijímateľskom štáte ako právnické osoby.

Výzva podporí projekty zamerané na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy realizované so zohľadnením princípov informálneho učenia sa. Hlavným cieľom výzvy je kombináciou mäkkých a tvrdých opatrení prispieť k zvýšeniu klimatickej gramotnosti jednotlivca prostredníctvom popularizácie najnovších vedeckých poznatkov, inovatívnych prístupov a osvedčených postupov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy s ohľadom na praktické využitie v každodennom živote.

Unikátnou príležitosťou pre žiadateľov je realizovať svoje projekty na báze bilaterálnej spolupráce so subjektami z Nórska a prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how vo výzvou podporovanej oblasti.

Dátum zverejnenia výzvy: 15.12.2020

Termín na predkladanie žiadostí o projekt: 26.02.2021 

Príručka pre žiadateľa verzia 2.1 (PDF, 1,46 MB) (s účinnosťou od 15.2.2021)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 15.2.2021 aktualizáciu Príručky pre žiadateľa verzia 2.1 v rámci programu SK-Klíma. Účelom aktualizácie je odstránenie neplatnej informácie týkajúcej sa frekvencie predkladania auditných správ v kapitole 14.2.7.1 Auditné správy a certifikáty na preukazovanie výdavkov (Audit reports and certificates). Aktualizáciou Príručky pre žiadateľa nie je dotknuté znenie ostatných kapitol.

Program SK-Klíma: Prehľad subjektov z Nórska v rámci relevantnej oblasti na zváženie vo vzťahu k potenciálnym partnerstvám 

Správca programu zostavil nezáväzný prehľad potenciálnych bilaterálnych partnerov s kontaktnými informáciami na subjekty z Nórskeho kráľovstva, ktoré v rámci predchádzajúcich výziev prejavili záujem o nadviazanie bilaterálneho partnerstva, resp. ktoré v rámci predchádzajúcich výziev boli zapojené ako bilaterálni partneri v žiadostiach o projekt a subjekty, ktoré boli identifikované Správcom programu ako potenciálni projektoví partneri v rámci výzvy č. 4 (ACC04) ClimaLocal.

Žiadatelia v rámci výzvy č. 3 (ACC05) ClimaInfo môžu zvážiť oslovenie uvedených subjektov pre účely vytvorenia projektového partnerstva. Dovoľujeme si upozorniť, že zoznam bol zostavený na základe verejne dostupných informácií a uvedené subjekty neboli oficiálne oslovené Správcom programu na spoluprácu v rámci výzvy č. 3 (ACC05) ClimaInfo.

Nezáväzný prehľad potenciálnych bilaterálnych partnerov s kontaktnými informáciami nájdete(PDF, 76,63 kB).

Oznam pre žiadateľov:

Správca programu SK-Klíma si dovoľuje informovať žiadateľov v rámci výzvy č. 3 (kód ACC05) ClimaInfo, že spôsoby poskytovania odpovedí na otázky žiadateľov sú uvedené v Kapitole 13 výzvy.

Správca programu SK-Klíma odporúča prednostne využívať e-mailovú komunikáciu prostredníctvom adresy .

Správca programu SK-Klíma si v tejto súvislosti dovoľuje informovať žiadateľov, že telefonické konzultácie ohľadne výzvy nebudú poskytované v termíne 21. decembra 2020 - 8. januára 2021.

V nadväznosti na zmenu kontaktných údajov (zmena názvu odboru) Správcu programu SK-Klíma si v tejto súvislosti dovoľujeme informovať žiadateľov, že pre doručovanie písomností poštou sú od 1.2.2021 (pondelok) kontaktné údaje nasledovné:

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce

Karloveská 2
841 04 Bratislava

 

Ďakujeme za pochopenie!

Príručka pre žiadateľa verzia 2.1 (PDF, 1,46 MB) (s účinnosťou od 15.2.2021)

Výzva ACC05 - ClimaInfo v anglickom jazyku.

 


 

Hlavné zásady pre vypracovanie žiadosti o projekt (PDF, 271,29 kB)