hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC01 - ClimaUrban

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 financovanú z Grantov EHP. Výzva je určená pre slovenské mestá s počtom obyvateľov nad 15 000. Cieľom výzvy je vypracovanie akčných plánov na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení v súlade s akčným plánom.

Dátum zverejnenia výzvy: 29.11.2019

Termín na predkladanie žiadostí o projekt v znení Usmernenia č. 1: 28.02.2020

Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 (účinnosť od 27.08.2020)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva s účinnosťou od 27.08.2020 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku výberovej komisie pre program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy financovaný z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a Nórskych grantov 2014 – 2021 (ďalej iba „Dodatok č. 1“). Účelom Dodatku č. 1 je umožniť na základe dohody členov výberovej komisie rokovanie výberovej komisie formou videokonferencie alebo telekonferencie. 

Vydaním Dodatku č. 1 sa aktualizuje Príloha 6b výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01.

Aktualizácia dokumentácie k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 (účinnosť od 01.02.2020)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01, ktorým sa mení dátum uzatvorenia tejto výzvy. Nový termín uzávierky výzvy je dňa 28.02.2020.

Zároveň bola vykonaná redakčná oprava č. 1 dokumentácie k výzve s cieľom opravy formálnych a štylistických nedostatkov a odstránenia zjavných nepresností. Redakčnou opravou č. 1 boli upravené nasledovné dokumenty: 

Aktualizovaná dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 v znení Usmernenia č. 1 a redakčnej opravy č. 1, s účinnosťou od 01.02.2020:

Príručka pre žiadateľa verzia 1.0 (pdf, 1,79 MB)

Vzor - Projektová zmluva (pdf, 378 kB) (s účinnosťou od 18.12.2020)

Vzor – Partnerská dohoda (pdf, 367 kB) (s účinnosťou od 18.12.2020)

Upozornenie správcu programu k predkladaniu žiadostí o projekt.

Archív:

Dokumentácia k výzve na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 platná do 31.01.2020: komprimovaný súbor (zip, 8,75 MB)