hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

LIFE 2021-2027

Budúcnosť je svetlá. Budúcnosť je LIFE.
The nature is bright the future is life
Program LIFE je finančným nástrojom Európskej únie pre oblasť životného prostredia a ochrany klímy. Od roku 1992 sa vďaka programu LIFE podarilo zrealizovať takmer 5 500 projektov v celej EÚ a v tretích krajinách. Program LIFE bude pokračovať aj v období rokov 2021-2027.
Od 1. apríla 2021 ukončila svoju činnosť Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), ktorá mala na starosti program LIFE. Od uvedeného dátumu má program LIFE  na starosti Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Právny základ v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 tvorí: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/783 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenia (EÚ) č. 1293/2013.  

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/4997 z 9. júla 2021 o prijatí Viacročného pracovného programu LIFE pre roky 2021-2024.

Program LIFE 2021-2027 sa člení nasledovne:

  1. oblasť „Životné prostredie“, ktorá zahŕňa:
    1. podprogram „Príroda a biodiverzita“;
    2. podprogram „Obehové hospodárstvo a kvalita života
  2. oblasť „Opatrenia v oblasti klímy“, ktorá zahŕňa:
    1. podprogram „Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy“;
    2. podprogram „Prechod na čistú energiu

Všeobecným cieľom programu LIFE je prispievať k prechodu na udržateľné, obehové, energeticky efektívne, klimaticky neutrálne hospodárstvo založené na obnoviteľných zdrojoch energie a odolné proti zmene klímy, s cieľom chrániť, obnovovať a zlepšovať kvalitu životného prostredia vrátane vzduchu, vody a pôdy, zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity a bojovať proti degradácii ekosystémov, okrem iného aj prostredníctvom podpory realizácie a riadenia sústavy Natura 2000, čím sa prispeje k udržateľnému rozvoju. Prostredníctvom programu LIFE sa bude podporovať aj vykonávanie všeobecných akčných programov prijatých v súlade s článkom 192 ods. 3 ZFEÚ.

Celkový rozpočet EK pre program LIFE v programovom období 2021 – 2027 predstavuje 5 432 000 000 EUR. Miera spolufinancovania projektov zo zdrojov EÚ je vo výške max. 60% pre štandardné projekty (standard action projects SAPs) v rámci podprogramu Príroda a Biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy a max. 95% pre koordinačné a podporné aktivity (other action grants - v rámci podprogramu Prechod na čistú energiu).

Výnimka: v prípade projektov financovaných v rámci podprogramu „Príroda a biodiverzita“, ktoré sú zamerané výlučne na prioritné biotopy/druhy na účel vykonávania smernice 92/43/EHS alebo na druhy vtákov, ktoré Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku zriadený podľa článku 16 smernice 2009/147/ES považuje za prioritu financovania, resp. na biotopy/druhy zaradené v Červenom zozname IUCN do kategórie ohrozené (EN) alebo horšie, je miera spolufinancovania projektov LIFE zo zdrojov EÚ vo výške max. 75% oprávnených nákladov. V prípade projektov zameraných na prioritné a aj na neprioritné druhy/biotopy max. 67% oprávnených nákladov.

Bližšie informácie o programe LIFE v období 2021-2027 sa dozviete na oficiálnej webstránke programu: LIFE (europa.eu)
Informácie o výzvach na predkladanie žiadostí o grant: LIFE - Calls for proposals (europa.eu)

Publikácie: