hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-TN-OSZP1-2018/024709-002/Ba

 OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

 

Vec

Žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie cykloturistických trás v území európskeho významu SKUEV01380 Tematínske vrchy - oznámenie o začatí správneho konania

 

           Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, oznamuje, že dňa 10. 08. 2018 začal správne konanie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa §1 ods.1 písm. b) a §4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konajúc vo veci žiadosti Slovenského cykloklubu, Námestie slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, IČO 34009388 z 07. 08. 2018 ( žiadosť bola doručená správnemu orgánu 10.08.2018).

          Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu na vyznačenie nových cykloturistických trás podľa § 13 ods. 2 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v oblasti Považského Inovca, ktoré prechádzajú územím európskeho významu SKUEV 0380 Tematínske vrchy s druhým stupňom ochrany prírody. Predkladaný zámer nadväzuje na sieť už vybudovaných a vyznačených cykloturistických trás v oblasti Považského Inovca. Žiadateľ spolu so žiadosťou doložil doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 100,- eur podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

          V zmysle § 82 ods. 7 zákona sa združenia s právnou subjektivitou môžu nahlásiť písomne alebo elektronicky do správneho konania do 5 pracovných dní od zverejnenia na internetovej stránke.

 

Ing. Juraj Hamaj

vedúci odboru

 

Doručí sa zverejnením na internetovej stránke www.minv.sk:

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Slovenská ornitologická spoločnosť, Mlynské Nivy č. 41, 821 09 Bratislava 2

Občianske združenie Pre Prírodu, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín

Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík č. 310

Občianske združenie Tilia, Jilemnického 6, 015 01 Rajec

FSC Slovensko, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Dubnická environmentálna skupina, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Ochrana dravcov na Slovensku, Kuklovská 5, 841 04 Bratislava 4

Prales o.z., Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

Iniciatíva stráže prírody, o. z. , Líščie údolie 23, 841 05 Bratislava