Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Partizánske

OU-PE-OSZP-2020/000409-002

17.02.2020 Informácia o začatom správnom konaní, oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce.