hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-SC-OSZP-2021/004222/VIM

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jednej rok je ochrana prírody a krajiny (§2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Senec (alebo jeho právnemu predchodcovi, Obvodnému úradu životného prostredia Senec) o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec v lehote určenej správnym orgánom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť (pracovných) dní od zverejnenia informácie. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená. Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu: martina.vitazkova@minv.sk) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Začaté správne konania:

Poradové číslo: 1.
Spisová značka konania: OU-SC-OSZP-2021/004222/VIM
Dátum začatia konania: 22.02.2021
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2021
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 5 pracovných dní
Predmet konania: Žiadosť obce Chorvátsky Grob, so sídlom Nám. J.Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks dreviny, druh Salix alba s obvodom kmeňa 140 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcej na pozemku parc. č.1658/21 v k .ú. Chorvátsky Grob z dôvodu, že rastie v blízkosti prečerpávajúcej stanice verejnej kanalizácie ČS10, hrozí narušenie statiky prečerpávajúcej stanice a tým ohrozuje jej riadne fungovanie a prevádzku, suché konáre tiež padajú na susedný pozemok, je tu riziko ublíženia na zdraví a vzniku škody na majetku.