MŽP SR

Okresný úrad Senec

OU-SC-OSZP-2020/14335/VIM

05.08.2020 Žiadosť Pozemkového spoločenstva lesa sv. Martina v Senci so sídlom A. Sládkoviča 20, 903 01 Senec o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny na oplotenie časti pozemku E KN parc.č. 4045/2 v k .ú. Senec